Nove rešitve za insolventna podjetja

Uvedba poenostavljene prisilne poravnave in večja vloga upnikov pri odločanju o povečanju dolžnikovega osnovnega kapitala s stvarnimi vložki dajeta insolventnim podjetjem nove možnosti za hitro in učinkovito prestrukturiranje. Spremenjeni zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju poleg tega določa tudi jasnejša pravila glede nastanka insolventnosti in omejuje vpliv organov insolventnega dolžnika na sprejemanje odločitev, ki izboljšujejo položaj upnikov, vključno z zaposlenimi.

Romana Hieng, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 25. 07. 2013


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS