Knjiženje pri družbah za inženiring

V zadnjem času se je zaradi spremenjenih zahtev gradbene zakonodaje precej razmahnila dejavnost gradbenega inženiringa. A zgolj beseda inženiring ni dovolj za določitev računovodske obravnave. Knjiženje poslovnih dogodkov bo namreč odvisno od vsebine dogovora, ki ga družba za inženiring sklene z naročnikom oziroma investitorjem gradbenega projekta.

Dobra praksa pri vodenju poslovnih knjig

Revizorji, davčni inšpektorji in druge osebe se pri vpogledu v poslovne knjige organizacij srečujejo s številnimi izzivi. Zakonsko je določena uporaba enotnega kontnega načrta in bilančnih shem za letno poročanje. Drugih posebnih zakonskih obvez za vodenje poslovnih knjig pa ni. Zato se pri dokazovanju poslovnih dogodkov pojavljata dve težavi: neustrezno vodenje pomožnih evidenc in dokazovanje vsebine poslovnega dogodka.

Računovodska obravnava zemljišč pri določenih in drugih uporabnikih

Uporabniki v svojih poslovnih knjigah velikokrat izkazujejo tudi zemljišča. Razvrščati jih morajo skladno s kontnim načrtom ter ločeno knjižiti zemljišča in na njih postavljene zgradbe ter nasade. Pri tem morajo upoštevati ustrezne stopnje rednega odpisa. Z zemljišči sta velikokrat povezani tudi stavbna in služnostna pravica, ki ju uporabniki bodisi podeljujejo bodisi prejemajo od lastnikov zemljišč. Tudi prodaja zemljišča zahteva ustrezno knjiženje.

Računovodenje finančnih naložb, danih v upravljanje in v sklade

Za merjenje finančnih naložb, danih v upravljanje in v sklade, veljajo enaka pravila kot za vse druge finančne naložbe. Organizacija jih razvrsti v eno od skupin po SRS 3.7 (2019). Zaradi računovodskih zahtev bo morala, sploh v primerih finančnih naložb, danih v upravljanje, voditi analitično evidenco vrednostnih papirjev po posameznem papirju. Pri skladih pa pozornost zahtevajo zlasti naložbe v alternativne investicijske sklade, in to predvsem zaradi vprašanja, ali vrednost enote premoženja predstavlja pošteno vrednost po SRS 16.

Posebnosti računovodenja v zadrugah

Zavodi pri računovodenju poslovnih dogodkov uporabljajo splošne SRS in SRS 31. Slednji ureja zgolj posebnosti pri organizacijah, ki poslujejo kot zadruga, te pa običajno nastanejo zaradi njihove pravnoorganizacijske oblike. Nanašajo se na zadružni ristorno, na oblikovanje skladov, ki jih določajo zadružna pravila ali jih sprejme občni zbor zadruge, na pokrivanje izgub in podobno.

Spremenjena povračila stroškov za javne uslužbence

Z junijem 2021 so se za javne uslužbence spremenile kolektivne pogodbe v delu, ki določa povračila stroškov in druge prejemke. Uslužbenec po novem prejme povračilo stroškov prevoza na delo v obliki kilometrine. Spremenili pa so se tudi pogoji za izračun jubilejne nagrade, vrednost povračila za prehrano, dnevnic in kilometrine za službeno potovanje ter tudi nekateri drugi zneski povračil.

Posebnosti računovodenja društev in nepridobitnih organizacij

Društva pri računovodenju poslovnih dogodkov uporabljajo splošne SRS in SRS 33. Slednji ureja zgolj posebnosti pri organizacijah, ki poslujejo kot društvo, te pa običajno nastanejo zaradi njihove pravnoorganizacijske oblike. Nanašajo se na društveni sklad, prihodke od članarin in dobljena sredstva iz donacij, pri invalidskih organizacijah, ki so ustanovljene po Zakonu o društvih, pa še na oprostitev plačila prispevkov pri invalidnih osebah.

IKS 08-09/2021


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS