Prodaja in ponovni nakup

Pri pripoznavanju prihodkov iz pogodb s kupci organizacija upošteva splošno računovodsko pravilo, po katerem prihodke od prodaje blaga pripozna, ko obvladovanje prenese na kupca. V praksi se pojavlja precej poslovnih dogodkov, kjer blago fizično preide na kupca, a pogoj prenosa obvladovanja ni izpolnjen. Eden od takih je, ko organizacija blago prenese na kupca, a se istočasno zaveže, da ga bo po določenem času odkupila nazaj. To so tako imenovane pogodbe o ponovnem nakupu.

Prodaja s pravico do vračila

Organizacija lahko kupcu omogoči, da kupljeno blago pod določenimi pogoji vrne v zameno za delno ali celotno vračilo kupnine v denarju ali kakšni drugi obliki (zamenjava za drugo blago, vrednostni bon in podobno). Za take posle prihodkov ne pripozna ob fizičnem prenosu blaga. Kot posle prodaje s pravico do vračila obračuna nekatere pogodbe o ponovnem nakupu, če vsebujejo prodajno opcijo. Na tej osnovi mora blago, ki ga je sicer kupec fizično prevzel, na njegovo zahtevo kupiti nazaj.

Prodaja s povratnim najemom

Prodaja s povratnim najemom predstavlja posel, pri katerem organizacija proda sredstvo drugi organizaciji, ta pa ji ga nato da v najem. Prodajalec sredstva tako hkrati postane najemnik, kupec pa najemodajalec. Ker se posla prodaje in najema sklepata istočasno, morata obe organizaciji take poslovne dogodke knjižiti skladno z njihovo vsebino, in ne le s pravno obliko posameznih pogodb.

Obračun proizvodnje in razporeditev stroškov pri določenih uporabnikih

Določeni uporabniki se občasno srečajo z izdelavo proizvodov, ki jih potem prodajajo, lahko pa tudi porabijo za lastne potrebe izvajanja dejavnosti. Za pravilno evidentiranje v poslovne knjige morajo določiti metodo izračuna stroškovne cene, po kateri vrednotijo proizvode v zalogi, metodo vrednotenja zalog pri njihovem gibanju, razporeditev splošnih stroškov in tudi način obravnave subvencioniranja proizvodov.

Knjiženje sofinanciranja projektov

V zadnjih letih je mogoče opaziti povečanje koriščenja sredstev evropskih skladov za različne regije, dejavnosti in skupine. Sredstva so namenjena tako za pokrivanje tekočih stroškov, povezanih z izvajanjem aktivnosti in poslovanjem, kot tudi za investicije. Prejemniki sredstev iz zasebnega in javnega sektorja morajo poleg izvedbe projektov skladno s predpisi tudi stroške, nabavo osnovnih sredstev in prejeta sredstva iz skladov ustrezno knjižiti ter voditi in hraniti knjigovodske evidence.

Knjiženje sofinanciranja projektov v javnem sektorju

Sredstva, ki jih organizacije javnega sektorja lahko prejmejo za pokrivanje tekočih stroškov in za investicije, so zelo omejena. Zato vedno bolj koristijo sredstva različnih skladov. Pri tem je treba tudi ustrezno knjižiti prejeta in porabljena sredstva. Upravičenci naj bodo zato zlasti pozorni na pravilno zagotavljanje vira sredstev tam, kjer prejeta sredstva projekta ne zadoščajo za pokritje njegovih stroškov.

Knjiženje sofinanciranja projektov v zasebnem sektorju

V zadnjih letih je opaziti porast koriščenja sredstev iz projektov, katerih namen je pospeševanje razvoja po različnih skupinah koristnikov sredstev. Organizacije v zasebnem sektorju morajo poznati sistem črpanja sredstev iz projektov, da lahko vzpostavijo ustrezne knjigovodske evidence. Pri tem morajo paziti, da pri računovodski obravnavi pravilno upoštevajo določbe razpisa.

IKS 04/2020


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS