Tema:

LETNO POROČANJE ZA ZASEBNI SEKTOR

Letni obračuni in poročanje za zasebni sektor za leto 2019

Približuje se čas, ko bodo morale organizacije, katerih poslovno leto je enako koledarskemu, pripraviti letna poročila. Število in obseg poročil ter roki za oddajo so odvisni od vrste in velikosti poročevalca. Oblika izkazov obračunov in spremljajočih poročil ter roki oddaje ostajajo nespremenjeni. Ker se vsebine nekaterih poročil med seboj prekrivajo, jih organizacije običajno lahko pripravijo v poenoteni obliki.

Letno poročilo gospodarskih družb za leto 2019

Letno poročilo, ki je sestavljeno iz računovodskega in poslovnega poročila, mora zagotavljati bistvene, zanesljive in primerljive podatke in informacije o poslovanju. Pri poročanju za leto 2019 ni posebnosti, razen novosti v zvezi z najemi in prihodki zaradi sprememb računovodskih standardov.

Zaključevanje bilance stanja za leto 2019

Srednje velike in velike organizacije se bodo pri zaključevanju bilance stanja za poslovno leto 2019 srečevale z nekoliko večjimi izzivi kot majhne in mikro organizacije. Edina novost za slednje je sprememba vrednotenja finančnih naložb, medtem ko bodo morale prve pri vseh najetih sredstvih pripoznavati pravico do uporabe sredstva in obveznost iz najema. Posledično se bo lahko pomembno spremenil finančni položaj poročajoče organizacije.

Zaključevanje izkaza poslovnega izida za leto 2019

Za poslovno leto 2019 bodo organizacije prvič uvedle zahteve spremenjenega SRS 15 (2019) glede pripoznavanja prihodkov od pogodb s kupci. Prihodke od prodaje blaga in storitev bodo v času, ko prodajni posel traja, pripoznavale kasneje in v manjših zneskih. Organizacije, ki bodo v povezavi z najemi pripoznavale pravico do uporabe sredstva, pa bodo namesto stroškov najemnin izkazovale stroške amortizacije in obresti.

Izkaz drugega vseobsegajočega donosa za leto 2019

Celotni vseobsegajoči donos so spremembe lastniškega kapitala v obdobju, razen tistih, ki so posledica poslov z lastniki. Sestavljen je iz čistega poslovnega izida in drugega vseobsegajočega donosa. Izkaz drugega vseobsegajočega donosa torej vsebuje postavke prihodkov in odhodkov vključno s prilagoditvami zaradi prerazvrstitev, ki še niso pripoznane v poslovnem izidu.

Izkaz denarnih tokov za leto 2019

Izkaz denarnih tokov prikazuje način, kako organizacija pridobiva in porablja denarna sredstva. Sestavljen je iz treh podbilanc: iz poslovanja, investiranja in financiranja. Sestavitev izkaza je obvezna samo za organizacije, ki se po velikostnih merilih razvrščajo med srednje velike in velike.

Izkaz gibanja kapitala za leto 2019

Organizacije v izkazu gibanja kapitala predstavijo spremembe vseh sestavin med začetnim in končnim stanjem kapitalskih postavk, prikazanih v bilanci stanja. Poseben, a obvezen dodatek k izkazu je prikaz bilančnega dobička oziroma izgube. Ta kategorija uporabnikom izkaza pove, kolikšen znesek lahko družba izplača lastnikom v obliki dividend.

Letno poročanje samostojnih podjetnikov za leto 2019

Samostojni podjetniki morajo Ajpesu predložiti letno poročilo za leto 2019 za javno objavo ter statistične in druge namene do 31. marca 2020. Podjetniki normiranci in drugi zasebniki te obveze nimajo. Tisti, ki ustrezajo merilom za mikro družbe, lahko računovodske izkaze sestavljajo tudi v strnjeni obliki. Srednje veliki in veliki podjetniki pa so dolžni pripraviti tudi pojasnila k računovodskim izkazom.

Posebnosti pri poročanju zadrug za leto 2019

Računovodsko poročilo, ki ga v okviru letnega poročila pripravijo zadruge, sestavljata bilanca stanja in izkaz poslovnega izida s predlogom za razporeditev rezultatov poslovanja, kot je značilno za vse družbe. Sestavni del letnega poročila je še poročilo o poslovanju. Poročanje zadrug za leto 2019 se v primerjavi z letom 2018 praktično ne spreminja.

Posebnosti pri poročanju društev in invalidskih organizacij za leto 2019

Društva in invalidske organizacije pripravijo letno poročilo za obračunsko leto 2019. Tisti del poročila, ki se nanaša na računovodske podatke, izkažejo na poenotenih bilančnih shemah računovodskih izkazov. Bilančne sheme so poenotene in veljajo za vse organizacije, ki uporabljajo SRS 2016. Zato morajo razčleniti nekatere postavke sredstev in obveznosti ter ločeno izkazovati prihodke in odhodke iz opravljanja pridobitne dejavnosti.

Posebnosti pri poročanju nepridobitnih organizacij − pravnih oseb zasebnega prava za leto 2019

Nepridobitne organizacije morajo pripraviti letno poročilo za leto 2019. Kot velja za vse organizacije, ki uporabljajo SRS 2016, računovodske podatke izkažejo na poenotenih bilančnih shemah računovodskih izkazov. Glavni poudarki pri pojasnilih k računovodskim izkazom so navedeni v SRS 34.

Najpogostejša vprašanja in odgovori v zvezi z najemi pri zaključevanju leta 2019

Spremenjeno računovodenje najema je pri najemnikih korenito poseglo v prikaz finančnega položaja in uspešnosti poslovanja. Čeprav prenovljeni standardi veljajo že dobro leto, se v praksi še vedno pojavljajo številna vprašanja. Pri telefonskem svetovanju in na posvetovanjih Zveze RFR dobivamo številne informacije o dilemah organizacij v praksi. V nadaljevanju so zato zbrana najpogostejša vprašanja in odgovori nanje.

IKS 01/2020


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS