Tema: LETNO POROČANJE ZA ZASEBNI SEKTOR

Posebnosti pri poročanju zadrug za leto 2019

Računovodsko poročilo, ki ga v okviru letnega poročila pripravijo zadruge, sestavljata bilanca stanja in izkaz poslovnega izida s predlogom za razporeditev rezultatov poslovanja, kot je značilno za vse družbe. Sestavni del letnega poročila je še poročilo o poslovanju. Poročanje zadrug za leto 2019 se v primerjavi z letom 2018 praktično ne spreminja.

Dr. Marjan Odar
Datum objave: 25. 12. 2019


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS