Tema: LETNO POROČANJE ZA ZASEBNI SEKTOR

Zaključevanje izkaza poslovnega izida za leto 2019

Za poslovno leto 2019 bodo organizacije prvič uvedle zahteve spremenjenega SRS 15 (2019) glede pripoznavanja prihodkov od pogodb s kupci. Prihodke od prodaje blaga in storitev bodo v času, ko prodajni posel traja, pripoznavale kasneje in v manjših zneskih. Organizacije, ki bodo v povezavi z najemi pripoznavale pravico do uporabe sredstva, pa bodo namesto stroškov najemnin izkazovale stroške amortizacije in obresti.

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 25. 12. 2019


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS