Obračun in knjiženje amortizacije v javnem sektorju

Uporabniki morajo obračunavati amortizacijo po predpisanih stopnjah, knjiženje stroškov amortizacije pa je odvisno predvsem od tega, ali so pokriti z ustvarjenimi prihodki ali ne. Če niso, se pokrijejo v breme obveznosti do virov sredstev. Stroški amortizacije ne morejo in ne smejo biti razlog za izkazovanje negativnega poslovnega izida pri določenih uporabnikih. Pri drugih uporabnikih pa amortizacija vedno obremenjuje obveznost do virov sredstev.

Tveganja in notranje kontrole v javnih vrtcih

Vrtec mesečno izdaja račune za oskrbo otrok, ki jih plačajo starši, občine in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Pri evidentiranju, obračunu in knjiženju je nujna vzpostavitev ustreznih notranjih kontrol. Nekatera tveganja, ki so jim vrtci izpostavljeni, so velika količina podatkov, neustrezno ravnanje z osebnimi podatki in neskladnosti s predpisi. Temu velja posebno pozornost nameniti zlasti ob vpisu otrok v vrtec in ob začetku šolskega leta.

Poraba in pokrivanje poslovnega izida pri določenih uporabnikih

Poraba poslovnega izida, ki ga ugotovijo določeni uporabniki po načelu poslovnega dogodka, ima podlago v statusnih predpisih in v aktu o ustanovitvi. Določeni uporabniki praviloma porabljajo ustvarjene presežke prihodkov za namene rasti in razvoja dejavnosti. A ustanovitelj lahko določi tudi drugače. Na drugi strani pa se mora primanjkljaj pokrivati z ustvarjenim presežkom prihodkov nad odhodki, lahko pa tudi z nakazilom ustanovitelja.

Poročilo delovne skupine EPSAS za leto 2018

Eurostat od leta 2014 skupaj s strokovnjaki držav članic EU pripravlja nove evropske računovodske standarde za javni sektor ali EPSAS. Delovna skupina, ki jo sestavljajo predstavniki Eurostata ter strokovnjaki iz posameznih držav članic in iz drugih evropskih institucij tako s področja računovodske in proračunske kot tudi revizijske stroke, se je leta 2018 sestala dvakrat. Razpravljala je o konceptualnem ogrodju EPSAS in drugih perečih temah uvedbe prihodnjih skupnih standardov.

Postopno pripoznavanje prihodkov

Na prvi pogled se zdi, da organizacija prihodke pripoznava postopoma, če kupcu izdaja vmesne račune. V praksi so znani predvsem primeri gradnje nepremičnin. Za pripoznavanje prihodkov pa ni bistveno, kdaj ima organizacija pravico zaračunati opravljeno delo. Prav tako ni nujno, da če prejme vmesno plačilo ali celo predplačilo, izpolnjuje pogoje za postopno pripoznavanje prihodkov. Izpolnjevanje tovrstnih pogojev bo namreč presojala izključno po SRS 15.45 (2019).

Računovodenje gradbenih pogodb

V SRS 15 (2019) ni več posebne določbe o pripoznavanju prihodkov iz pogodb o gradbenih delih. A to ne pomeni, da računovodska obravnava ni predpisana. Pomeni zgolj to, da organizacije za tovrstne poslovne dogodke nimajo posebnih računovodskih pravil. S spremembo SRS 15 (2019) so pravila za pripoznavanje prihodkov iz pogodb o gradbenih delih enaka kot za vse druge pogodbe, ki jih organizacije sklepajo s kupci za prodajo blaga in storitev.

IKS 08-09/2019


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS