Zaloge proizvodov pri določenih in drugih uporabnikih

Izdelava in prodaja proizvodov pri določenih in drugih uporabnikih pogosto ni niti glavna niti posebno pomembna dejavnost, saj večinoma opravljajo storitve. Se pa predvsem javni zavodi in občine redno ali občasno srečujejo z izdelavo proizvodov, kot so knjige, katalogi in podobno. Te nato prodajo, lahko pa jih porabijo tudi za lastno dejavnost. Pri obravnavi zalog je pomembno njihovo vrednotenje. To pa se doseže s pravilnim obračunom proizvodnje.

Plačilni roki za obveznosti iz državnega proračuna

Značilnost dobrega gospodarja v poslovanju med pravnimi osebami je tudi ta, da upošteva plačilne roke. Pravni osebi, ki sklepata posle, jih določita v pogodbi, če pa niso posebej dogovorjeni, se uporabijo določbe Obligacijskega zakonika. Plačilni roki za proračunske uporabnike so predpisani v javnofinančnih predpisih, ravno tako tudi prevzemanje obveznosti v breme proračuna Republike Slovenije, ki se poravnavajo v postopku izvrševanja proračuna.

Instrumenti zadolževanja proračunov

Gospodarski subjekti lahko za financiranje poslovanja uporabljajo lastniške in dolžniške vire financiranja. Za državni proračun in občinske proračune lastniško financiranje, kot ga poznamo v zasebnem sektorju, ne pride v poštev, ker nihče ne more pridobiti lastninske pravice nad državo ali občinami, kar sicer omogočajo lastniški viri financiranja. Če zanemarimo davčne, druge nedavčne in kapitalske prihodke ter donacije lahko na ravni države in občin pride v poštev samo dolžniško financiranje, kar pomeni zadolževanje. To pa vsebuje nabor različnih finančnih instrumentov, ki se razlikujejo po vrsti, ročnosti in valutah.

Sestavni deli opredmetenih osnovnih sredstev in investicijsko vzdrževanje

Stroški, ki se pojavijo v povezavi z že pripoznanim opredmetenim osnovnim sredstvom po začetnem pripoznanju, zahtevajo temeljito presojo pri računovodski obravnavi. Taki poslovni dogodki so raznovrstni, vsebinsko se nanašajo na zamenjavo delov, dograditev, vzdrževanje in podobno. Nekatere od teh stroškov lahko organizacija usredstvi, drugi so vedno odhodki obdobja. S SRS 2016 velja enotna obravnava takih poslovnih dogodkov pri vseh organizacijah, tudi pri društvih in invalidskih organizacijah, ki so imele po SRS 2006 dovoljeno drugačno rešitev.

Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti

Organizacije opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti najpogosteje pridobijo na podlagi najemne pogodbe. S tem pa so povezani tudi stroški. Če izpolnjujejo pogoje za usredstvenje, jih organizacija pripozna kot vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti. Da pa računovodenje tovrstnih poslovnih dogodkov le ni tako preprosto, pričajo različni primeri v praksi. Vsak od njih zahteva presojo in ločeno računovodsko obravnavo.

IKS 07/ 2016


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS