Sestavni deli opredmetenih osnovnih sredstev in investicijsko vzdrževanje

Stroški, ki se pojavijo v povezavi z že pripoznanim opredmetenim osnovnim sredstvom po začetnem pripoznanju, zahtevajo temeljito presojo pri računovodski obravnavi. Taki poslovni dogodki so raznovrstni, vsebinsko se nanašajo na zamenjavo delov, dograditev, vzdrževanje in podobno. Nekatere od teh stroškov lahko organizacija usredstvi, drugi so vedno odhodki obdobja. S SRS 2016 velja enotna obravnava takih poslovnih dogodkov pri vseh organizacijah, tudi pri društvih in invalidskih organizacijah, ki so imele po SRS 2006 dovoljeno drugačno rešitev.

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 30. 06. 2016


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS