Prehod na SRS 2016 in novi SRS za gospodarske družbe

SRS 2016 organizacije uporabljajo od 1. januarja 2016. Na dan prve uporabe mora organizacija prerazporediti postavke sredstev in obveznosti do virov sredstev in spremeniti računovodsko usmeritev, če to določajo prehodne določbe. Največ sprememb bo pri tistih, ki so neopredmetena sredstva, opremo in finančne naložbe v odvisne in pridružene organizacije ter skupne podvige vrednotile po modelu prevrednotenja ali po modelu poštene vrednosti.

Rezerve in rezervacije pri drugih uporabnikih

Knjiženje rezervacij in rezerv pri drugih uporabnikih je posledica obravnave teh postavk v proračunu. Če je v njem predvidena le proračunska postavka in ji ne sledi tudi oblikovanje sklada, gre za splošno proračunsko rezervacijo. Če pa knjiženju odhodka sledi tudi knjiženje na konte razreda 9, gre za proračunsko rezervo ali rezervni sklad.

Spremembe stanja denarnih sredstev v računu financiranja v praksi

Pojem spremembe stanja na računu, kot je znan iz splošnega dela proračuna, pomeni zmanjšanje ali povečanje stanja na računu. To pa se nato kot izračunan podatek izkazuje v izkazu računa financiranja, in sicer v smislu knjigovodskega računa, in ne dobroimetja. Sprememba stanja na računih je tako pravzaprav bilančna formula ali izračun, ki predstavlja kumulativni rezultat celotnih prejemkov in celotnih izdatkov iz izkaza prihodkov in odhodkov, izkaza finančnih terjatev in naložb ter izkaza financiranja.

Računovodsko poročanje pri podjetjih v stečaju ali prisilni likvidaciji

S prenehanjem delovanja organizacije vse posle, premoženje, poslovne knjige in drugo dokumentacijo prevzame upravitelj, čigar glavne naloge so unovčenje premoženja, razdelitev razdelitvene mase upnikom in končanje postopka. Zaradi sprememb ZGD1 in novih SRS sta se spremenili tudi računovodenje in poročanje v stečajnih postopkih in postopkih prisilne likvidacije. Razlike v zvezi z obdobjem in roki poročanja davčnemu uradu in sodišču v teh postopkih lahko povzročajo dodatno delo in stroške.

Obravnava zalog materiala v javnem sektorju

Pravne osebe v javnem sektorju praviloma obravnavajo zaloge materiala v skladu s SRS. Nekatere posebnosti pa določajo podzakonski predpisi. To so posebnosti glede načina oblikovanja nabavne vrednosti materiala v zalogi, vzporednega knjiženja nabave in porabe po načelu poslovnega dogodka in denarnega toka ter glede uporabe kontov po kontnih načrtih za javni sektor.

IKS 05/ 2016


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS