Nepremičnine, namenjene prodaji

Nepremičnine, ki jih organizacija želi ali namerava prodati, so glede trdnosti namena prodaje ter oblike in stanja razvrščene v različne postavke bilance stanja. Razvrstitev nato vpliva na vrednotenje nepremičnine, izkazano velikost v bilanci stanja in pripoznavanje učinkov v izkazu poslovnega izida in izkazu drugega vseobsegajočega donosa.

Splošni sklad pri drugih uporabnikih

Pri obravnavi splošnega sklada se pogosto pojavi vprašanje, ali morajo biti postavke sredstev na aktivni strani bilance v ravnotežju s posameznimi vrstami splošnega sklada na pasivni strani. Ali torej lahko prihaja do razlik in kje je to dopustno? Odgovor se skriva v pravilih knjiženja za druge uporabnike. Medtem ko deli splošnega sklada, ki se nanašajo na materialna sredstva, terjatve in finančne naložbe, ne smejo odstopati od aktivnih postavk v bilanci stanja, pa splošni sklad za drugo ne izkazuje vedno stanja denarnih sredstev na računu.

Računovodska obravnava služnostne pravice

Po vsebini gre za pravico prejemnika, da uporablja tujo stvar, običajno nepremičnino. Organizacije pravice v računovodskih izkazih po navadi pripoznajo kot neopredmetena sredstva. Vendar to velja le za pridobljene pravice do industrijske lastnine, kot so patenti, licence in blagovne znamke. Služnostna pravica je običajno povezana z uporabo sredstva, ki je v pravnem lastništvu nekoga drugega, in zato lahko ustreza opredelitvi najema.

Računovodska obravnava prenosov sredstev od odjemalcev

Organizacija, ki opravlja gospodarsko javno službo, običajno razpolaga z infrastrukturo za opravljanje te dejavnosti. Pri tem od odjemalcev pogosto pridobi opredmetena osnovna sredstva, ki jih uporabi izključno za priključitev odjemalcev na omrežje. S tem jim zagotovi nepretrgan dostop do dobave proizvodov in/ali storitev, kot so elektrika, plin in voda. Računovodske rešitve tovrstnih poslovnih dogodkov vključujejo pripoznanje pridobljenih osnovnih sredstev in pripoznavanje prihodkov.

Novosti na področju javnega naročanja

Naloga javnih naročil je, da prispevajo h gospodarski rasti ter vzpostavitvi trajnostnega in bolj vključujočega modela gospodarskega razvoja. Področje javnih naročil so na evropski ravni urejala pravila iz leta 2004, zaradi gospodarskega, socialnega in političnega razvoja ter trenutnih proračunskih omejitev pa jih je bilo treba prenoviti in poenostaviti ter izboljšati njihovo učinkovitost tako za naročnike kot za podjetja. Direktivi EU, ki urejata javno naročanje, sta v slovenski pravni red preneseni z Zakonom o javnem naročanju in njegovimi podzakonskimi akti.

Pomembnost z vidika računovodskega poročanja

Zahteve za pripravo temeljih računovodskih izkazov za zunanje poročanje so zasnovane tako, da ti zagotavljajo informacije o finančnem položaju, uspešnosti poslovanja in denarnih tokovih poročajoče organizacije širšemu krogu obstoječih in potencialnih investitorjev. A pojasnila k računovodskim izkazom postajajo vse obširnejša, v kopici informacij pa njihovi uporabniki težko najdejo tiste, ki so zanje pomembne in ki vplivajo na njihove gospodarske odločitve.

IKS 04/ 2016


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS