Tema: LETNO POROČANJE NEPRIDOBITNIH ORGANIZACIJ

Izkaz prihodkov in odhodkov pravnih oseb zasebnega prava

Izkaz vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih, ki jih je pravna oseba zasebnega prava dosegla v obračunskem obdobju. Prihodki iz javnofinančnih sredstev in prihodki, doseženi z opravljanjem javne službe, morajo biti izkazani vsak posebej. Odhodki pa morajo biti razčlenjeni tako, da omogočajo vpogled v sestavo stroškov po njihovih vrstah. Prihodke in odhodke pravne osebe zasebnega prava pripoznavamo v skladu z načelom nastanka poslovnega dogodka.

mag. Milenka Čižman
Datum objave: 31. 01. 2013


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS