Tema: LETNO POROČANJE NEPRIDOBITNIH ORGANIZACIJ

Kako letno poročilo sestavijo pravne osebe zasebnega prava

Pravne osebe zasebnega prava vodijo poslovne knjige in sestavljajo letna poročila v skladu z Zakonom o računovodstvu in SRS, zlasti SRS 36. Posebnost SRS 36 je, da vsebuje predvsem določbe, ki se nanašajo na zagotavljanje nekaterih podatkov o stroških, odhodkih in prihodkih, kadar gre za opravljanje javne službe. Sicer pa pravne osebe zasebnega prava glede vrednotenja, merjenja in izkazovanja bilančnih postavk (sredstev, obveznosti do virov sredstev, stroškov, odhodkov in prihodkov) uporabljajo pravila, ki jih določajo splošni računovodski standardi.

mag. Milenka Čižman
Datum objave: 31. 01. 2013


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS