Tema: LETNO POROČANJE NEPRIDOBITNIH ORGANIZACIJ

Bilanca stanja društev

Društva in invalidske organizacije (odslej skupaj društva) obravnavajo postavke sredstev in obveznosti do virov sredstev v skladu s SRS 33 ali SRS od 1 do 19. Sredstva in obveznosti do virov sredstev izkažejo v bilanci stanja; njena oblika je predpisana v SRS 33 za vsa društva, ki so zavezanci za oddajo letnega poročila. Bilanco stanja obravnavamo po posameznih postavkah, in sicer najprej postavke na aktivni strani, kjer so sredstva, potem pa postavke na pasivni strani, kjer so obveznosti do virov sredstev.

mag. Milenka Čižman
Datum objave: 31. 01. 2013


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS