Tema: LETNO POROČANJE NEPRIDOBITNIH ORGANIZACIJ

Bilanca stanja pravnih oseb zasebnega prava

Bilanca stanja je temeljni računovodski izkaz. V njej na koncu poslovnega leta pošteno prikažemo stanje sredstev in obveznosti. V sestavku so predstavljena pomembnejša pravila vrednotenja in merjenja sredstev in obveznosti do njihovih virov pri pravnih osebah zasebnega prava.

Vera Zupančič, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 31. 01. 2013


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS