Tema: LETNO POROČANJE DOLOČENIH IN DRUGIH UPORABNIKOV

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2020

Določeni uporabniki pripravijo izkaz prihodkov in odhodkov po načelu poslovnega dogodka v obračunskem letu. V tem temeljnem računovodskem izkazu morajo biti prihodki in odhodki ter poslovni izid predstavljeni resnično in pošteno. Njegova priloga je še izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti. Poleg tega morajo določeni uporabniki prihodke in odhodke ter prejemke in izdatke izkazati tudi v izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka, v izkazu računa finančnih terjatev in naložb ter v izkazu računa financiranja.

mag. Milenka Čižman
Datum objave: 25. 11. 2020 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS