Priprava premoženjske bilance javnega sklada

Javni skladi premoženjsko bilanco pripravljajo po pravilih za druge uporabnike enotnega kontnega načrta. To pomeni, da poslovne dogodke evidentirajo po načelu denarnega toka. Njihovo osnovno premoženje je namensko premoženje, ki ga pridobijo v last od ustanovitelja, torej države ali občine. Javni skladi imajo lahko tudi več ustanoviteljev, ki pa morajo medsebojne pravice in obveznosti določiti v aktu o ustanovitvi.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS