Obdavčitev avtorskih honorarjev

Plačila na podlagi avtorske pogodbe so avtorski honorarji. Pravni posli oziroma pogodbe, s katerimi se prenašajo materialne avtorske pravice ali druge pravice avtorja, morajo biti praviloma sklenjeni v pisni obliki. Zanje je značilno, da se od njih plačujejo dohodnina in prispevki. Kako so avtorski honorarji obdavčeni, pa je odvisno od več okoliščin, pri čemer ima prednost vsebina posla.

Dajatve od avtorskih honorarjev iz tujine in honorarjev nerezidentov

Obremenitev avtorskega honorarja s prispevki je odvisna predvsem od tega, ali je bilo delo opravljeno v Sloveniji ali pa morda v drugi državi članici EU ali EGP ali v tretji državi. V določenih primerih je pomembno tudi to, ali so avtorji že vključeni v obvezno socialno zavarovanje za polni delovni ali zavarovalni čas oziroma ali so uživalci pokojnine.

Dobava blaga z montažo ali druga transakcija v sistemu DDV?

Posli, ki jih sklepajo davčni zavezanci, so vedno bolj kompleksni in že skoraj vedno sestavljeni iz več transakcij. Zveza RFR opaža, da zdaleč največ težav povzroča opredelitev, ali je opravljena transakcija blago ali storitev. To je namreč treba ugotoviti že ob sklepanju poslov za vsak posamičen primer, saj je le tako posel tudi pravilno obdavčen z DDV. Davčni zavezanci ta korak pri opredelitvi transakcije pogosto preskočijo.

Poslovanje s tretjimi ozemlji in DDV

Zavezanec, ki posluje z blagom v EU, mora dobro vedeti, katere države so njene članice, katera so tretja ozemlja in tudi kakšne dogovore je sklenila EU s posameznimi mikro državami, ki niso države članice. Na tretjih ozemljih se Direktiva 2006/112/ES ne uporablja, zato se za namene obdavčitve z DDV uporabljajo carinski predpisi, ki veljajo za uvoz in izvoz blaga.

Nova Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije

Prvega septembra je začela veljati nova Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije, ki je sklenjena za določen čas, do 31. decembra 2022. Prinaša nekaj sprememb, med katerimi je treba omeniti predvsem nove definicije različnih vrst delovnega časa in nova pravila glede presežka ur v okviru neenakomerne razporeditve in začasne prerazporeditve delovnega časa.

IKS 12/2018


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS