Dividende in rezervacije za odpravnine ob upokojitvi po ZDDPO-2M

V davčnem obračunu zavezanec iz prihodkov ne bo smel izvzeti dividend in dividendam podobnih dohodkov, ki so bili pri izplačevalcu upoštevani kot davčno priznani odhodki. S tem bo preprečena neobdavčitev oziroma zagotovljena enkratna obdavčitev tovrstnih dohodkov. Lanska sprememba računovodske obravnave ponovne izmeritve rezervacij za odpravnine ob upokojitvi vpliva na pripoznavanje prihodkov in odhodkov in s tem tudi na davčni obračun. Ker se zaradi te spremembe aktuarski dobički in izgube, ugotovljeni pri tej ponovni izmeritvi rezervacij, ne vključujejo več v poslovni izid, temveč v vseobsegajoči donos, je bilo treba njihovo davčno obravnavo pravno urediti tako, da bo njihov vpliv na davčno osnovo enak kot pred spremembo.

Romana Hieng, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 26. 11. 2015


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS