Dividende in rezervacije za odpravnine ob upokojitvi po ZDDPO-2M

V davčnem obračunu zavezanec iz prihodkov ne bo smel izvzeti dividend in dividendam podobnih dohodkov, ki so bili pri izplačevalcu upoštevani kot davčno priznani odhodki. S tem bo preprečena neobdavčitev oziroma zagotovljena enkratna obdavčitev tovrstnih dohodkov. Lanska sprememba računovodske obravnave ponovne izmeritve rezervacij za odpravnine ob upokojitvi vpliva na pripoznavanje prihodkov in odhodkov in s tem tudi na davčni obračun. Ker se zaradi te spremembe aktuarski dobički in izgube, ugotovljeni pri tej ponovni izmeritvi rezervacij, ne vključujejo več v poslovni izid, temveč v vseobsegajoči donos, je bilo treba njihovo davčno obravnavo pravno urediti tako, da bo njihov vpliv na davčno osnovo enak kot pred spremembo.

Sodbe Sodišča EU na področju DDV v prvi polovici leta 2015

V prvi polovici leta 2015 je Sodišče EU na področju DDV izdalo več sodb in nekaj sklepov. Sodišče je med drugim obravnavalo možnost oprostitve pri najemu športnega objekta, stopnjo DDV za elektronske knjige, posojanje delavcev na področju zdravstva, uporabo zgrajene nepremičnine za namene opravljanja dejavnosti, dvakrat plačani DDV od istega prometa, vključevanje dajatve za uporabo podtalja v osnovo za obračun DDV oziroma možnost prefakturiranja.

Poročanje na obrazcu iREK po 1. januarju 2016

Od leta 2016 bodo morali delodajalci podatke na ZPIZ pošiljati na nov način. Dosedanja obrazca M4 in M8 bo zamenjal poseben del obrazca iREK − Podatki, potrebni za oblikovanje prijave o osnovah ter sprememb teh podatkov za osebe v delovnem razmerju.

Prekvalifikacija kapitalskega dobička iz prodaje poslovnega deleža v dividendo

Če se družba z omejeno odgovornostjo odloči odkupiti poslovni delež od svojega družbenika, mora pred odkupom oblikovati rezerve za lastne deleže. Prodaja poslovnega deleža se davčno obravnava drugače kot izplačilo dividende. V obeh primerih se zmanjša kapital družbe, vendar se le v prvem primeru zmanjša poslovni delež družbenika. Davčna obravnava dobička iz prodaje poslovnega deleža lastni družbi se pri fizični osebi in pravni osebi razlikuje. Pri prvi gre za obdavčitev kapitalskega dobička, pri drugi pa za dividendam podobnih dohodkov. Zveza RFR meni, da odkupa poslovnega deleža od fizične osebe ni mogoče davčno obravnavati kot izplačilo dividende.

IKS 12/ 2015


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS