Tema: LETNO POROČANJE UPORABNIKOV EKN

Bilanca stanja uporabnikov EKN

Bilanca stanja je sestavni del računovodskega poročila. Stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov se v poslovnih knjigah lahko razlikuje od dejanskega. Te razlike se ugotavljajo s popisom. Le tako ugotovljeni podatki so namreč lahko podlaga za sestavitev bilance stanja. Pri razvrščanju, vrednotenju in merjenju bilančnih postavk ni sprememb. Obrazec za leto 2015 je enak lanskemu.

Vera Zupančič, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 26. 11. 2015


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS