Vračunavanje stroškov in prihodkov ob zaključku poslovnega leta

Ob zaključevanju poslovnega leta mora organizacija v letne računovodske izkaze vključiti vse prihodke in odhodke, ki izpolnjujejo pogoje za pripoznavanje, kot jih določajo računovodski standardi. Zaradi upoštevanja načela nastanka poslovnega dogodka se lahko zgodi, da ne bo pravočasno prejela vseh prejetih in izdanih računov. V takšnih primerih bo morala stroške in prihodke vračunati na podlagi drugih knjigovodskih listin.

Knjiženje prodaje v tujem imenu in za tuj račun ali kdaj prefakturirati

Organizacije v praksi rade uporabljajo izraz prodaja v tujem imenu, še pogosteje pa prefakturiranje. Spet drugič govorijo o komisijski prodaji. Zdi se, da vsi ti izrazi označujejo enak posel, ki ga organizacije v poslovnih knjigah pripoznajo prek prehodnih kontov, brez pripoznavanja učinka med prihodki in stroški v izkazu poslovnega izida. Toda ali je taka obravnava sploh skladna z zahtevami računovodskih standardov?

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

Proračunski uporabniki morajo kot del poslovnega poročila izpolniti tudi izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ. Z njo potrdijo, da imajo vzpostavljen primeren sistem notranjega nadzora, ki deluje in se ustrezno vzdržuje. Predstojnik s podpisom izjave zagotavlja, da so ustrezno obvladovana vsa tveganja za doseganje ciljev ter za pravilnost poslovanja in poročanja. Glavni viri informacij za pripravo izjave so izpolnjen samoocenitveni vprašalnik ter poročila notranjega in zunanjega revizorja.

Računovodenje in davčna obravnava državnih pomoči za leto 2021 pri zasebnikih

Bliža se čas zaključevanja poslovnega leta in čas za sestavitev letnega poročila in davčnega obračuna za zasebnike. Tudi za leto 2021 bo v pripravo sodil pregled pripoznanih prihodkov od prejetih pomoči po interventnih zakonih zaradi posebne epidemiološke situacije. Obenem pa bodo zasebniki morali preveriti, ali morajo katero od pomoči iz leta 2020 ali 2021 vrniti.

Poročanje o oddanih evidenčnih naročilih

Organizacije, ki se ukvarjajo z evidenčnimi javnimi naročili, morajo do 28. februarja 2022 objaviti del seznama o oddanih javnih naročilih iz leta 2021. Po novem ga objavijo le na portalu javnih naročil, saj objava na spletni strani naročnika ne zadostuje. Isti datum pa velja tudi za statistično poročanje. Pri tem morajo upoštevati nove mejne vrednosti od 1. januarja 2022 za evidenčna javna naročila na splošnem področju za javno naročilo blaga ali storitve ali projektni natečaj. Prav tako se je mejna vrednost na tem področju povečala za javno naročilo gradenj.

Izvajanje evidenčnih javnih naročil

Na področju evidenčnih javnih naročil 1. januar 2022 prinaša spremembe mejnih vrednosti na splošnem področju za naročilo blaga, storitve, projektni natečaj in tudi za javno naročilo gradenj. Nove so še štiri izjeme, ki se štejejo za evidenčna javna naročila. Naročniki so pri evidenčnih javnih naročilih zavezani spoštovati temeljna načela javnega naročanja. Pomembna je tudi vključitev protikorupcijske klavzule in pridobitev izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb ponudnika.

AKTUALNA ŠTEVILKA


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS