Prenehanje po skrajšanem postopku pri družbah z omejeno odgovornostjo

Prenehanje po skrajšanem postopku je ena od vrst prenehanja družbe, ki poteka brez likvidacije, družbeniki pa se morajo z njim strinjati. Med zahtevami, ki jih mora izpolniti družba, ki preneha, sta sestavitev letnega poročila in obračun davka od dohodkov pravnih oseb, v določenih primerih pa mora obračunati še davčni odtegljaj. Vendar se te zahteve lahko razlikujejo glede na to, ali je družbenik fizična ali pravna oseba, rezident ali nerezident. Družbeniki fizične osebe, denimo, sami napovejo odsvojitev deleža.

Kako delavcu odmeriti letni dopust

Delodajalec mora delavcu najkasneje do 31. marca izdati obvestilo o odmeri letnega dopusta za tekoče leto. Pri tem mora upoštevati kriterije, ki jih določa zakon, in druge, ki jih lahko določajo kolektivna pogodba dejavnosti, podjetniška kolektivna pogodba, interni akt ali pogodba o zaposlitvi.

Nova sodna praksa pri dodatku za delovno dobo

V začetku letošnjega leta je bila objavljena sodba vrhovnega sodišča glede dodatka za delovno dobo, ki spreminja dosedanjo ureditev. Po tej sodbi lahko kolektivne pogodbe dejavnosti zdaj določijo, da se dodatek za delovno dobo obračunava le od delovne dobe, dosežene pri zadnjem delodajalcu, in ne nujno od skupne delovne dobe.

Sodna praksa Sodišča EU v drugi polovici leta 2018

Izmed številnih novih sodb Sodišča EU Zveza RFR tokrat izpostavlja dve. Prva je sodba, ki ne glede na drugačno dosedanjo sodno prakso dopušča popravek odbitka DDV, čeprav prvotno ta sploh ni bil uveljavljen, ker je bila nabava namenjena negospodarski dejavnosti zavezanca. Druga pa je sodba, ki se nanaša na prenos podjetja ali dela podjetja. Poenostavitev, ki je pri takih prenosih možna, namreč ni dopustna, ko na prevzemnika ni prenesen zadosten sklop elementov (premičnin in nepremičnin), ki zadošča za nadaljevanje dejavnosti.

Evropske sodbe na področju carin in DDV v drugi polovici leta 2018

Sodišče EU je v odločitvi v zvezi z uvozom blaga po postopku 42 (sprostitev blaga v prosti promet in oproščena dobava v drugo državo članico) obravnavalo odgovornost uvoznika, če pristojni organi šele naknadno ugotovijo, da je prišlo do utaje plačila DDV. V tem primeru je Sodišče EU nedvoumno postavilo ločnico med carinsko zakonodajo in zakonodajo o DDV. Pri uvozu blaga je namreč uvoznik dolžnik za plačilo carinskega dolga, čeprav je ravnal v dobri veri, prekršek pa je storil izvoznik blaga iz tretje države. Nasprotno pa se plačila DDV ne more naprtiti davčnemu zavezancu, ki je ravnal v dobri veri in je sprejel vse razumne ukrepe, da bi utajo DDV preprečil.

Kako z razlagami zapolniti pravne praznine

Pri branju in razlaganju predpisov so poleg osnovnih metod razlage prava, ki se v praksi uporabljajo pogosteje, bralcu v pomoč tudi drugi argumenti razlage. Z njimi se lahko zapolnjujejo nepopolnosti v zakonih in drugih predpisih. V zahtevnejših primerih, ko pomen pravnega besedila ni povsem jasen in se pojavijo družbena razmerja, ki še niso pravno urejena, pa bi morala biti, je potrebna dodatna razlaga pravnih besedil.

Izplačilo dividend tujim pravnim osebam v luči nove večstranske konvencije

Ob izplačilu dividend pravnim osebam v tujino je zelo pomembno poznati vse okoliščine obstoječe kapitalske povezave med plačnikom in prejemnikom dividende ter rezidentstvo upravičenega lastnika (prejemnika) dividend. Za kar nekaj izplačil dividend tujim pravnim osebam je mogoče uveljavljati oprostitev davčnega odtegljaja, v drugih primerih pa konvencije prinašajo nižjo stopnjo davčnega odtegljaja. Dodatno novost pri obravnavi izplačanih dividend že v letu 2019 prinaša večstranska davčna konvencija.

IKS 04/2019


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS