SRS 3 – Finančne naložbe (2019)

Na prvi pogled se sicer zdi, da gre pri spremembi v SRS 3 (2019) zgolj za redakcijsko spremembo. A je vpliv na merjenje in razvrščanje finančnih naložb večplasten, vsekakor pa ni zanemarljiv, tako z vidika prikazovanja finančnega učinka kot z vidika davčnega priznavanja po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb.

Računovodenje rezervnega sklada pri etažnem lastniku

Lastniki nepremičnine, ki ima več kot dva etažna lastnika, morajo imeti upravnika in vplačevati sredstva v rezervni sklad. Tako zbrana sredstva so namenjena plačilu obveznosti, ki izhajajo iz večjih vzdrževalnih del in večjih popravil take nepremičnine. Taka vplačila etažni lastnik, ki je pravna oseba, izkazuje kot aktivno časovno razmejitev. To pa zmanjšuje, ko so popravila izvedena.

Računovodenje pri upravnikih

Upravnik nastopa kot pooblaščenec etažnih lastnikov. Njegova naloga je dvojna. Ko etažnim lastnikom po ključih prezaračuna skupne stroške obratovanja in rednega vzdrževanja, dela v imenu in za račun etažnih lastnikov. Ko pa opravlja storitve upravljanja, opravlja posle v svojem imenu in za svoj račun. Pravilna opredelitev je ključna za pravilnost izkazovanja postavk v računovodskih izkazih upravnika.

Dovoljeni obseg sredstev za delovno uspešnost iz tržne dejavnosti v javnem sektorju

Proračunski uporabniki, ki poleg sredstev za izvajanje javne službe pridobivajo sredstva s prodajo blaga in storitev na trgu, del tako pridobljenih sredstev uporabijo za plačilo delovne uspešnosti. Posebna uredba določa prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu ter največji obseg sredstev, ki se lahko uporabi za plačilo omenjene delovne uspešnosti. Izračun zneska teh sredstev uporabniki ugotovijo v posebnem obrazcu.

Knjigovodski vidik preprodaje enonamenskih in večnamenskih kuponov

Kupone, kot jih po novem opredeljujejo 18.a do 18.c člen Zakona o davku na dodano vrednost, dobavitelji blaga in storitev lahko prodajajo neposredno tistim, ki jih bodo tudi unovčili. Pogosto pa kupone prodajajo zavezanci, ki niso dobavitelji blaga in storitev, na katere se kuponi nanašajo. Ti zavezanci lahko delujejo v svojem imenu in za svoj račun, v svojem imenu in za tuj račun ali v tujem imenu in za tuj račun.

IKS 04/2019


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS