Letno poročilo za organizacije, ki računovodijo po SRS, za leto 2018

Letno poročilo, ki obsega računovodsko in poslovno poročilo, sestavljajo srednje velike in velike gospodarske družbe. Z njim se predstavijo najširši zainteresirani javnosti in v njem prikažejo tako rezultate preteklega poslovanja kot tudi načrte za prihodnost. Pri družbah, ki poročajo po SRS, ni pomembnejših novih zahtev, družbe, ki poročajo po MSRP, pa čakajo v računovodskem delu letnega poročila nove zahteve po razkritjih v povezavi z MSRP 18 – Prihodki in MSRP 9 – Finančni instrumenti.

Računovodsko poročilo organizacij, ki računovodijo po SRS, za poslovno leto 2018

Računovodsko poročilo kot sestavni del letnega poročila pripravljajo srednje velike in velike gospodarske družbe. Torej tiste, katerih računovodski izkazi so revidirani. Prav tako ga predložijo tiste organizacije, ki računovodijo po SRS in jim sestavitev predpisuje področna zakonodaja. Obseg in vrste pojasnil predpisuje posamezni SRS.

Prehod na SRS 2019 za najemnike

S 1. januarjem 2019 morajo najemniki za najeta sredstva v bilanci stanja pripoznavati pravico do uporabe najetega sredstva in obveznost iz najema. Ker računovodski standardi ne dovoljujejo, da bi organizacije nove določbe glede računovodenja najemov uporabljale le za na novo sklenjene pogodbe, stare pa bi se iztekle, morajo najemniki na datum prehoda preračunati in popraviti otvoritvena stanja.

Obrazložitve premoženjskih bilanc in njihov pomen

Premoženjske bilance so osnovni računovodski izkaz proračunskih uporabnikov. A zgolj predstavitev številčnih vrednosti postavk bralcem računovodskih izkazov še ne zagotavlja, da bi lahko z gotovostjo ugotovili, ali je bilo poslovanje uspešno ali neuspešno. Zato jim obrazložitve premoženjskih bilanc proračunskih uporabnikov kot sestavni del poročila konsolidirane premoženjske bilance države in občin omogočajo razumeti vsebino, spremembe posameznih postavk in tudi napake v postopkih evidentiranja poslovnih dogodkov.

Zahtevki za predplačila in izplačila v javnem sektorju

Računovodsko spremljanje različnih programov in projektov je močno odvisno od tega, kako financer postavi pravila izdajanja knjigovodskih listin, poročanja ter usklajevanja terjatev in obveznosti. Zato morajo drugi uporabniki kot financerji in določeni uporabniki kot prejemniki sredstev v poslovnih knjigah vzpostaviti medsebojno usklajena knjiženja. To je potrebno zlasti pri projektih in programih, ki se financirajo iz Evropske unije.

IKS 03/2019


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS