Primer priprave obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2018

Zavezanci za davek od dohodkov pravnih oseb morajo davčni obračun za davčno obdobje 2018, ki je enako koledarskemu letu, oddati najkasneje do 1. aprila 2019. Priprava obračuna zaradi posodobitve Fursovega sistema eDavki letos tehnično poteka drugače. Spremembe so doživeli tudi nekateri obrazci in priloge. V sistem eDavki so vgrajene določene kontrole za ugotavljanje pravilnosti in skladnosti obračuna. Vsebinsko pa je bil obračun deležen le manjših sprememb.

Davčni obračun fizičnih oseb z dejavnostjo za leto 2018

Samostojni podjetniki, zasebniki in druge fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, morajo davčni obračun za leto 2018 oddati najkasneje do 1. aprila 2019. Še vedno morajo to opraviti elektronsko, vendar tehnično drugače kot za leto 2017. Pri sestavitvi obračuna morajo upoštevati nekaj sprememb, ki veljajo za leto 2018.

Spremembe pri davku od dohodkov pravnih oseb z letom 2019

Novosti pri obdavčitvi z davkom od dohodkov pravnih oseb se nanašajo na nova pravila za preprečevanje zlorab in izogibanja obdavčitvi. Nova so pravila za tuje nadzorovane družbe in splošno pravilo o preprečevanju zlorab. Cilj teh določb je, da se dobiček obdavčuje tam, kjer se opravlja gospodarska dejavnost. Z njimi želi zakonodajalec preprečiti nepristne sheme, na račun katerih zavezanci pridobijo davčne ugodnosti ali upravičenja, ki niso v skladu s cilji in nameni zakona.

Kuponi v sistemu DDV v letu 2019

S 1. januarjem 2019 so začele veljati novosti v zvezi s kuponi. Ena od pomembnejših sprememb glede na ureditev, veljavno pred letom 2019, je, da se izdaja in prenos enonamenskih kuponov z vidika DDV obravnavata drugače kot predplačila. Zakon o davku na dodano vrednost ima o obravnavi kuponov le peščico členov, ki žal ne pojasnijo številnih situacij iz prakse. Čeprav so bile spremembe na tem področju uvedene zaradi poenotenja obravnave kuponov z vidika DDV, pa iz navodil oziroma člankov davčnih strokovnjakov iz EU izhajajo zelo različne razlage, ki že nakazujejo težave pri izvajanju v praksi.

Minimalna plača v letu 2019 in od leta 2020

Sprememba Zakona o minimalni plači je na področju minimalnega plačila za delo prinesla veliko novosti. V letu 2019 je minimalna plača 886,63 EUR, v letu 2020 pa bo 940,58 EUR. Od leta 2021 se bo izračunavala po posebni formuli. Največja novost je, da bodo od leta 2020 iz minimalne plače izvzeti vsi dodatki ter plačilo za delovno in poslovno uspešnost.

Konvencije o izogibanju dvojnemu obdavčevanju v letu 2018

V preteklem letu se seznam konvencij o izogibanju dvojnemu obdavčevanju, ki jih je sklenila Slovenija, ni spremenil. Popolnoma nova je večstranska konvencija o izogibanju dvojnemu obdavčevanju. Ta bo pomembno vplivala na skoraj vse konvencije, ki jih je Slovenija sklenila s posameznimi državami v preteklosti.

Novejša sodna praksa s področja plačila za delo

Na področju plačila za delo prevladuje sodna praksa višjega delovnega sodišča. Ker gre za spore z denarnim zahtevkom, o njih vrhovno sodišče odloča pri večjih zneskih, pri manjših pa le, če je revizijo dopustilo. Predstavljene so odločbe o vprašanjih zapadlosti, pobota, velikosti in nadomestila plače ter odpravnine. Pomembna je sodba vrhovnega sodišča glede odločanja sodišča o plačilu davkov in prispevkov od dosojenih zneskov, ki pomeni odmik od dosedanje ustaljene sodne prakse.

IKS 03/2019


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS