Davčna obravnava povračil iz delovnega razmerja

Kadar zneski povračil stroškov za prehrano med delom, za prevoz na delo in z njega, za službene poti in terensko delo ter nadomestila za ločeno življenje niso izplačani pod pogoji in do velikosti, kot jih določajo davčni predpisi oziroma predpisi o prispevkih, jih morajo delodajalci všteti v davčno osnovo in osnovo za prispevke.

Izstop in izključitev družbenika iz d. o. o.

Družbenik lahko izstopi iz družbe z omejeno odgovornostjo, če mu to omogoča družbena pogodba. Sicer lahko tak izstop sodno zahteva, če obstajajo utemeljeni razlogi za to. V določenih primerih pa je lahko izključen iz družbe. Zaradi izstopa ali izključitve družbenik prejme dohodek, ki je praviloma obdavčen.

Nova Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije

Nova Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije je začela veljati 15. avgusta, sklenjena pa je za določen čas, do 31. decembra 2022. Doživela je kar nekaj sprememb, med katerimi velja omeniti izmenski delovni čas, ki je na novo določen, in največje število ur pri neenakomerni porazdelitvi delovnega časa, povsem na novo pa sta urejena dnevni in tedenski počitek.

Pregled sodne prakse Sodišča EU, objavljene v reviji IKS (2)

Sodno prakso Sodišča EU je Zveza RFR predstavila v več revijah IKS. Sestavek prinaša pregled vsebin teh sodb in je nastal na pobudo bralcev. Davčnim zavezancem je lahko delovni pripomoček pri iskanju odgovorov na njihova vprašanja v zvezi z DDV. Zavezanec, ki pride v spor z davčnim organom, na primer glede oprostitve DDV, v preglednici poišče, v kateri sodbi je Sodišče EU obravnavalo to pravico in v kateri reviji IKS je bil objavljen povzetek te sodbe. Nato prebere še celotno sodbo in se odloči, kako s pomočjo sodne prakse pri pristojnih organih utemeljiti pravilnost svojega ravnanja.

Kako naj računovodje in svetovalci berejo predpise

Bralci pravnih predpisov se pogosto znajdejo v dilemi, kako naj razumejo posamezne določbe zakona ali drugega predpisa. Pri tem jim je lahko v pomoč zlasti znanje iz pravne teorije, in sicer o metodah razlage prava. Pri razlagi gre za iskanje pravega pomena pravnega besedila. Metode razlage so usmeritve, kako naj bralci berejo predpise, kadar ti niso povsem jasno pomensko določni, in kako pridejo do pravilne razlage vsebine predpisov, ki jih uporabljajo pri svojem delu v praksi.

IKS 11/2018


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS