Stroški materiala in stroški storitev pri uporabnikih EKN

Ti postavki je mogoče najti v členitvi stroškov po naravnih vrstah v enotnem kontnem načrtu, ki ustreza določenim uporabnikom. Drugi uporabniki imajo v enotnem kontnem načrtu postavko izdatkov za blago in storitve, ki nekako ustreza stroškom materiala in storitev. Skupno vsem postavkam je, da se večina nanaša na obračunsko obdobje; predvsem pri drugih uporabnikih je to pravilo. Določeni uporabniki pa lahko del teh stroškov tudi prenašajo med obdobji, bodisi prek zalog bodisi prek časovnih razmejitev.

mag. Milenka Čižman
Datum objave: 23. 02. 2017


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS