Letno poročilo 2016 za organizacije, ki računovodijo po SRS

Letno poročanje za poslovno leto 2016 se zaradi sprememb slovenskih računovodskih standardov nekoliko spreminja. Nekaj novosti je pri računovodskem delu letnega poročila, zaradi sprememb Zakona o gospodarskih družbah pa jih bo največ pri poslovnem poročilu za gospodarske družbe. Za kar nekaj organizacijskih oblik pa se ukinja poenostavitev poročanja Ajpesu. Poseben poudarek velja nameniti tudi konceptu pomembnosti pri pripravi pojasnil k računovodskim izkazom.

Računovodsko poročilo za poslovno leto 2016

Računovodsko poročilo je del letnega poročila, sestavljeno pa je iz računovodskih izkazov in pojasnil k njim. Ker je zahtevanih pojasnil veliko, si organizacije pomagajo z obširnimi preverjalnimi seznami. Vendar velja opozoriti, da jih je treba uporabljati smiselno, saj pojasnila niso sama sebi namen. Organizacija jih mora pripraviti tako, da imajo za bralca uporabno vrednost in da mu predstavljene informacije pomagajo pri sprejemanju poslovnih odločitev.

Poslovno poročilo za poslovno leto 2016

Sestavni del letnega poročila gospodarskih družb, ki so zavezane k reviziji računovodskih izkazov, je poslovno poročilo. V njem družba prikaže razvoj in izide poslovanja za leto, za katero poroča. Za druge organizacije pa področni zakoni določajo, da morajo pripraviti poročilo o poslovanju, a običajno ne določajo njegove vsebine.

Stroški materiala in stroški storitev pri uporabnikih EKN

Ti postavki je mogoče najti v členitvi stroškov po naravnih vrstah v enotnem kontnem načrtu, ki ustreza določenim uporabnikom. Drugi uporabniki imajo v enotnem kontnem načrtu postavko izdatkov za blago in storitve, ki nekako ustreza stroškom materiala in storitev. Skupno vsem postavkam je, da se večina nanaša na obračunsko obdobje; predvsem pri drugih uporabnikih je to pravilo. Določeni uporabniki pa lahko del teh stroškov tudi prenašajo med obdobji, bodisi prek zalog bodisi prek časovnih razmejitev.

IKS 03/ 2017


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS