Tema: LETNO POROČANJE NEPRIDOBITNIH ORGANIZACIJ

Računovodska izkaza društev

Društva pridobijo podatke za sestavitev bilance stanja in izkaza prihodkov in odhodkov iz poslovnih knjig, ki jih vodijo v skladu s splošnimi SRS ali SRS 33. Slednji predpisuje obliko obeh izkazov. Pripraviti ju morajo vsa društva, saj so po Zakonu o društvih zavezanci za oddajo letnega poročila, katerega del so tudi računovodski izkazi. Obrazec bilance stanja je enoten za vsa društva, vendar morajo tista, ki ne uporabljajo splošnih SRS, paziti na merjenje nekaterih računovodskih postavk sredstev in obveznosti. Obenem morajo vsa društva pripraviti tudi obrazec Podatki iz izkaza poslovnega izida. Postavke v njem so vsebinsko enake za vsa društva, razen postavk stroškov porabljenega materiala ter finančnih prihodkov in odhodkov.

mag. Milenka Čižman
Datum objave: 28. 01. 2016


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS