Tema:

LETNO POROČANJE NEPRIDOBITNIH ORGANIZACIJ

Letno poročanje društev in pravnih oseb zasebnega prava

Društva in invalidske organizacije morajo za pripravo letnega poročila zaključiti računovodske postavke, pripraviti podatke za izpolnjevanje obrazcev, obračunati dokončni delež odbitnega DDV in davek od dohodkov pravnih oseb ter revidirati računovodske izkaze, če je to predpisano. Letno poročilo nato predložijo Ajpesu in drugim, določenim z aktom o ustanovitvi. Pred tem pa mora letno poročilo sprejeti organ upravljanja.

Kako letno poročilo sestavijo društva in pravne osebe zasebnega prava

Letno poročilo mora biti sestavljeno jasno in pregledno. Računovodski izkazi morajo biti ustrezno obrazloženi in dopolnjeni s pojasnili, v poslovnem poročilu pa poslovodni organ pojasni uspešnost poslovanja. Obvezne vsebine računovodskih pojasnil določata SRS 33 za društva in SRS 36 za pravne osebe zasebnega prava, oboji pa lahko dodajo še svoje razlage, ki se jim zdijo pomembne in zanimive za uporabnike letnega poročila.

Računovodska izkaza društev

Društva pridobijo podatke za sestavitev bilance stanja in izkaza prihodkov in odhodkov iz poslovnih knjig, ki jih vodijo v skladu s splošnimi SRS ali SRS 33. Slednji predpisuje obliko obeh izkazov. Pripraviti ju morajo vsa društva, saj so po Zakonu o društvih zavezanci za oddajo letnega poročila, katerega del so tudi računovodski izkazi. Obrazec bilance stanja je enoten za vsa društva, vendar morajo tista, ki ne uporabljajo splošnih SRS, paziti na merjenje nekaterih računovodskih postavk sredstev in obveznosti. Obenem morajo vsa društva pripraviti tudi obrazec Podatki iz izkaza poslovnega izida. Postavke v njem so vsebinsko enake za vsa društva, razen postavk stroškov porabljenega materiala ter finančnih prihodkov in odhodkov.

Računovodska izkaza pravnih oseb zasebnega prava

Pravne osebe zasebnega prava merijo in vrednotijo sredstva in obveznosti ter prihodke in odhodke praviloma v skladu s splošnimi SRS, nekaj posebnosti pa se nanaša na določbe SRS 36 in Zakona o računovodstvu.

Spletna oddaja premoženjskih bilanc za leto 2015

Ministrstvo za finance in Ajpes sta posodobila aplikacijo za oddajo premoženjske bilance uporabnikov državnega in občinskih proračunov po stanju na dan 31. decembra 2015 prek Ajpesovega spletnega portala. Nadgradnja vsebuje tehnične izboljšave pri oddaji in kontroli podatkov premoženjskih bilanc.

IKS 02/ 2016


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS