Obračun davka od dohodkov

Pravne osebe s sedežem ali krajem dejanskega delovanja poslovodstva v Sloveniji ter poslovne enote tujih pravnih oseb morajo pripraviti davčni obračun. V njem ugotovijo davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ali na podlagi dejanskih prihodkov in 80-odstotnih normiranih odhodkov. Po novem bodo na davčno osnovo vplivali tudi aktuarski dobički in izgube, izmerjeni pri rezervacijah za odpravnine ob upokojitvi, in njihovi prenosi na preneseni poslovni izid. Pravne osebe, pri katerih se je prisilna poravnava pravnomočno končala, znesek odpisanih obveznosti pa je bil večji od davčne izgube iz preteklih let, prihodnjih davčnih izgub ne bodo mogle v celoti uporabiti za zmanjšanje davčne osnove. Zavezanci v davčnem obračunu lahko uveljavljajo olajšave. Če jih ne morejo uveljaviti v celoti, neizrabljeni del prikažejo v prilogah in prenesejo v naslednja leta. To velja tudi za davčno izgubo. Rok za oddajo davčnih obračunov in prilog je 31. marec 2016.

Romana Hieng, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 28. 01. 2016


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS