Obračun davka od dohodkov

Pravne osebe s sedežem ali krajem dejanskega delovanja poslovodstva v Sloveniji ter poslovne enote tujih pravnih oseb morajo pripraviti davčni obračun. V njem ugotovijo davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ali na podlagi dejanskih prihodkov in 80-odstotnih normiranih odhodkov. Po novem bodo na davčno osnovo vplivali tudi aktuarski dobički in izgube, izmerjeni pri rezervacijah za odpravnine ob upokojitvi, in njihovi prenosi na preneseni poslovni izid. Pravne osebe, pri katerih se je prisilna poravnava pravnomočno končala, znesek odpisanih obveznosti pa je bil večji od davčne izgube iz preteklih let, prihodnjih davčnih izgub ne bodo mogle v celoti uporabiti za zmanjšanje davčne osnove. Zavezanci v davčnem obračunu lahko uveljavljajo olajšave. Če jih ne morejo uveljaviti v celoti, neizrabljeni del prikažejo v prilogah in prenesejo v naslednja leta. To velja tudi za davčno izgubo. Rok za oddajo davčnih obračunov in prilog je 31. marec 2016.

Posebnosti obračuna DDPO pri nepridobitnih organizacijah

Nepridobitne organizacije pri pripravi obračuna davka od dohodkov pravnih oseb upoštevajo posebnosti pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov za davčne potrebe, davčnih osnovah in priznavanju davčnih olajšav. Odločitev o upoštevanju dejanskih ali sorazmernih odhodkov glede na pridobitne in nepridobitne prihodke je bistvena za pravilno ugotovitev davčne obveznosti.

Odstop pravice do dohodka

Fizična oseba lahko pravico do dohodka odstopi drugemu. Lahko se ji odpove v humanitarne namene ali jo preprosto da na razpolago drugi osebi. Dohodek je obdavčen pri odstopniku, čeprav ta z njim dejansko ne razpolaga.

Poročila o DDV za leto 2015

V Sloveniji pripravljanje letnih obračunov DDV ni predpisano, vendar morajo zavezanci za preteklo leto pripraviti nekatera letna poročila, povezana z DDV, in jih Fursu oddati januarja. Kratek pregled predstavlja poročila za leto 2015, ki jih morajo predložiti na začetku leta 2016.

Sodbe Sodišča EU na področju DDV v drugi polovici leta 2015

Sodišče EU je na področju DDV v drugi polovici leta 2015 obravnavalo več sodb, ki so zanimive tudi za slovenske davčne zavezance. Skozi direktivo o DDV razlaga, kako je treba obravnavati različne transakcije, ki so predmet obdavčitve z DDV ali pa oproščene tega davka. V sestavku so predstavljene sodbe, ki obravnavajo pravico do odbitka DDV, možnost oprostitve v različnih dejavnostih, kaj davčni organ sme in česa ne sme početi v postopkih nadzora ter vrsto drugih zanimivih primerov.

Končni poračun odbitka DDV za leto 2015

Zavezanci pravico do odbitka DDV presojajo sproti za posamezno nabavo. Če obračunavajo odbitni delež, pa to storijo še na koncu leta, ko poračunajo razlike med začasnim in končnim odbitnim deležem, s katerim določijo razmerje med oproščeno in obdavčeno dejavnostjo. Neobdavčljive dejavnosti, ki prav tako ne dopušča odbitka DDV, ne vključijo v izračun odbitnega deleža, temveč jo obravnavajo ločeno. Nazadnje morajo izračunane razlike še računovodsko in davčno evidentirati.

Ponovno o vplivu aktuarskih izračunov na davčno osnovo

Spremenjeni računovodski obravnavi aktuarskih dobičkov in izgub, ki nastanejo pri preračunu rezervacij za odpravnine ob upokojitvi, je bilo treba smiselno prilagoditi tudi davčno obravnavo. Kako, je razvidno in sprememb Pravilnika o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb. Aktuarski dobički, ki zmanjšujejo rezervacije za odpravnine in se vključijo v vseobsegajoči donos, ne vplivajo na davčno osnovo. Polovica rezervacij za odpravnine, dodatno oblikovanih zaradi aktuarskih izgub, zmanjšuje davčno osnovo. Odpravljeni aktuarski dobički povečujejo davčno osnovo v delu, ki je bil ob oblikovanju rezervacij za odpravnine davčno priznan. Odpravljene aktuarske izgube na davčno osnovo ne vplivajo.

Konvencije o izogibanju dvojnemu obdavčevanju v letu 2016

Seznam konvencij o izogibanju dvojnemu obdavčevanju, ki jih je sklenila Slovenija, se v preteklem letu ni spremenil. Zato pa so pomembne novosti v nekaterih drugih predpisih, ki so bile objavljene v preteklem letu ali prej in so se začele uporabljati z letošnjim letom.

IKS 02/ 2016


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS