Stvarni vložek v d. o. o.

Ob ustanovitvi sestavljajo osnovni kapital družbe denarni in/ali stvarni vložki družbenikov. Tudi med poslovanjem lahko družba poveča osnovni kapital s stvarnimi vložki. Z njimi se krepi kapitalska moč družbe, povečuje pa se tudi premoženje, ki ga potrebuje za opravljanje dejavnosti. Težave pri računovodski in davčni obravnavi se pojavijo zlasti takrat, kadar se ocenjena vrednost stvarnega vložka razlikuje od zneska (osnovnega) vložka kapitala, za katerega se stvarni vložki dajejo, ali kadar se nabavna oziroma knjigovodska vrednost stvarnega vložka pri vlagatelju razlikuje od ocenjene.

Sankcioniranje v davčnem nadzoru

V postopkih davčnega nadzora uradne osebe ugotavljajo kršitve davčnih predpisov, katerih sankcioniranje je opredeljeno v različnih zakonih. Ena od novel Zakona o prekrških je uvedla nov sistem odgovornosti, po katerem je lahko kot neposredni storilec prekrška z visoko globo sankcioniran tudi računovodja v računovodskem servisu, ki za davčnega zavezanca vodi poslovne knjige in pripravlja davčne obračune. Sestavek predstavlja pomembnejše informacije o prekrškovnih postopkih, pogostejših primerih kršitev davčnih predpisov in postopkih za njihovo sankcioniranje.

Obdavčitev stavbne pravice z DDV in DPN

Stavbna pravica je ena od stvarnih pravic in kot taka obdavčena z več davki. Sestavek obravnava ustanovitev, prenos in prenehanje stavbne pravice z vidika DDV in davka na promet nepremičnin.

Pravica do letnega dopusta in regresa

V poletnih mesecih zaposleni izrabijo glavnino letnega dopusta, hkrati pa je 30. junij skrajni rok za izrabo prenesenega dopusta iz preteklega leta. Sestavek predstavlja osnovna pravila glede pravice in izrabe letnega dopusta in na to vezano pravico do regresa. Obravnava tudi nekatera pereča vprašanja na tem področju, s katerimi se delodajalci srečujejo v praksi.

Dajatve od regresa za letni dopust

Regres za letni dopust je dohodek iz delovnega razmerja. Obdavčen je v celoti. Če preseže predpisani znesek, izplačevalec obračuna tudi prispevke. Delavcu, ki je zaposlen pri več delodajalcih, pripada sorazmerni del regresa pri vsakem od njih. Sorazmernost se upošteva tudi pri ugotavljanju osnove za obračun prispevkov.

Povračila stroškov nastanitve, prevoza in prehrane tujim poslovnim partnerjem

Slovenski zavezanci se s tujimi poslovnimi partnerji pogosto dogovorijo, da bodo njihovim zaposlenim povrnili stroške nastanitve, prevoza in prehrane, lahko pa tudi katere druge. Tovrstni dogovori so dovoljeni, vendar se morajo zavezanci zavedati, da imajo vedno tudi davčne posledice, torej da je bodisi treba obračunati davčni odtegljaj, bodisi uveljavljati ugodnost po konvenciji o izogibanju dvojnemu obdavčevanju, bodisi kaj drugega. Pri zavezancu, ki se zaveže poravnati tovrstne stroške, lahko nastane tudi obveznost za obračun DDV.

IKS 06/ 2015


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS