Razvrščanje prihodkov

Razvrščanje prihodkov v izkazu poslovnega izida se na prvi pogled zdi enostavno. A se je zaradi ukrepov državne pomoči za odpravo posledic epidemije marsikateri računovodja začel spraševati, ali to počne pravilno. Predvsem zato, ker sta prejem in obdržanje nekaterih državnih pomoči vezana na (ne)izpolnjevanje prihodkovnega kriterija.

Sestavljanje računovodskih izkazov med poslovnim letom

Organizacije nemalokrat sestavljajo računovodske izkaze tudi znotraj poslovnega leta. A če jih organizacija ne pripravlja za zunanje poročanje, ni mogoče govoriti o medletnih računovodskih izkazih, kot jih določajo računovodski standardi. Za sestavljanje takih brez obveznosti javnega poročanja pa obstajajo le dobra priporočila. Se pa zaradi prejetih državnih pomoči za kritje fiksnih stroškov širi krog organizacij, ki bodo morale pripravljati računovodske izkaze za obdobja, ki so krajša od poslovnega leta.

Sredstva v upravljanju in v lasti ter oblikovanje vira zanje

Določeni uporabniki od svojih ustanoviteljev prejmejo stvarna opredmetena osnovna in neopredmetena sredstva ali denarna sredstva za njihovo nabavo. Pridobijo jih lahko tudi od drugih financerjev ali s porabo presežka prihodkov nad odhodki. V poslovnih knjigah se izkazujejo kot sredstva, prejeta v upravljanje ali v last. Ob koncu leta morata določeni uporabnik in njegov ustanovitelj uskladiti izkazane vrednosti teh sredstev v poslovnih knjigah.

Posebnosti računovodenja v organizacijah, ki zaposlujejo invalide

Poslovni dogodki v povezavi z zaposlitvijo invalidov so v vseh organizacijah enaki, ne glede na to, v kateri pravnoorganizacijski obliki delujejo. Zaposlovanje teh oseb organizacijam povzroči dodatne stroške, zato zakonodajalec za njihovo vključevanje v zaposlovanje delodajalcem ponuja nekatere ugodnosti. Takšna je oprostitev plačila prispevkov, ki se šteje kot ukrep državne pomoči. Če organizacija zneskov iz odstopljenih prispevkov namensko ne porabi, jih mora vrniti.

IKS 06/2021


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS