Prerazvrstitve nepremičnin zaradi spremembe uporabe

Organizacija razvrsti nepremičnino med vrsto sredstev v bilanci stanja glede na namen njene uporabe. Po začetnem pripoznanju jo meri skladno z računovodskimi pravili, ki veljajo za to vrsto sredstev. A če se namen uporabe spremeni, jo mora prerazvrstiti. Glede na izbrani način merjenja sredstva po začetnem pripoznanju lahko prerazvrstitev vpliva tudi na izkaz poslovnega izida ali izkaz drugega vseobsegajočega donosa.

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 28. 10. 2020 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS