Merjenje terjatev

Organizacija terjatev pripozna med sredstvi, če je verjetno, da bodo gospodarske koristi, povezane z njo, pritekale v organizacijo. Terjatve po začetnem pripoznanju do poplačila meri po odplačni vrednosti. Popusti, ki jih da kupcu, zmanjšujejo terjatev, prihodke pa le v primeru, da jih kupcu ponudi ob sklenitvi posla. Če popuste ponudi, ko je posel že izveden, se obravnavajo kot odpis terjatve in prevrednotovalni poslovni odhodek.

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 29. 07. 2020 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS