Spremembe pri obdavčitvi plač in drugih aktivnih dohodkov v letu 2020

Davčne novosti prinašajo razbremenitev pri dohodkih, ki se vključujejo v letno dohodnino. Dve davčni stopnji v progresivni davčni lestvici sta z novim letom nižji, hkrati s tem so se dvignili tudi pragovi v dohodninski lestvici. Večja bo tudi obdavčitev dohodkov iz kapitala in iz premoženja. Ugodnejša je obdavčitev bonitete za električna vozila, del plače za poslovno uspešnost pa bo na letni ravni z dohodnino obravnavan enako kot regres.

Spremembe pri obdavčitvi dohodkov iz kapitala in premoženja v letu 2020

Uzakonjene so bile davčne spremembe, ki prinašajo večjo obdavčitev dohodkov iz kapitala in premoženja. To velja za obresti in dividende, pa tudi za dobiček iz kapitala in dohodke iz oddajanja premoženja v najem. Zvišala se je stopnja dohodnine od dohodkov iz kapitala, ki je zdaj 27,5 %, in ne več 25 %. Stopnje dobička iz kapitala, ki se zmanjšujejo z leti imetništva, pa so se tudi zvišale.

Spremembe Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb se v delu, ki ureja davčne posebnosti amortizacije, prilagaja spremembam MSRP in SRS pri obravnavi najemov. Omejeno je zmanjševanje davčne osnove s preneseno davčno izgubo in olajšavami na največ 63 %. Poleg tega so bila v zakon vnesena dodatna pravila, ki omejujejo prakse izogibanja davku s prenosom dobička v davčno ugodnejša okolja. Uzakonjata se izstopna obdavčitev in obdavčitev v primeru hibridnih neskladij.

Nova stopnja DDV pri dobavi knjig, časopisov in publikacij

Prvi januar 2020 je davčnim zavezancem – prodajalcem in mogoče tudi bralcem prinesel enotno obdavčitev knjig, časopisov in publikacij po nižji, 5-odstotni stopnji. Ta posebna nižja stopnja se uporablja za publikacije na fizičnih nosilcih in tiste, ki so dobavljene elektronsko. Zavezanci morajo biti pri tem pazljivi, da pravilno obravnavajo publikacije kot blago ali kot storitev.

Novosti pri skladiščenju blaga na odpoklic

Poenostavitev za skladiščenje blaga na odpoklic je mogoče uporabiti, kadar se blago skladišči v drugi državi članici pri nameravanem kupcu z namenom, da se mu dobavi kasneje. V Sloveniji že zdaj velja, da promet blaga in s tem obveznost za obračun davka nastaneta v trenutku izvzetja blaga iz skladišča. Spremembe predpisov, ki začnejo veljati 1. januarja 2020, pa prinašajo kar nekaj novosti glede obveznosti pri vodenju evidenc in poročanju v zvezi z blagom, ki se skladišči na odpoklic.

Nova ureditev za zaporedne dobave blaga

Davčni zavezanci, ki kupujejo in prodajajo blago znotraj EU, morajo s 1. januarjem 2020 ravnati po novih pravilih o zaporednih dobavah, ki uvajajo splošno pravilo in eno izjemo. Na podlagi teh dveh je v več zaporednih dobavah z enim samim prevozom DDV oproščena le dobava, ki je opravljena vmesnemu dobavitelju, ali pa tista, ki jo ta opravi svojemu kupcu. Pri tem je ključno, kdo je organizator prevoza.

Dostava podatkov za odmero dohodnine za leto 2019

Izplačevalci dohodkov morajo zaradi pravilne odmere dohodnine davčnemu organu do 31. januarja 2020 predložiti podatke o izplačilu določenih dohodkov. Poročajo o tistih, o katerih med letom še niso, vendar ne o vseh. Med tistimi, o katerih poročajo, so tisti, ki so oproščeni plačila dohodnine. Predložijo tudi podatke o premijah za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje zaposlenih, v nekaterih primerih pa tudi o prenosih lastniških deležev.

Primer priprave obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2019

Za davčno obdobje 2019, ki je enako koledarskemu letu, morajo zavezanci za davek od dohodkov pravnih oseb davčni obračun oddati najkasneje do 31. marca 2020. To storijo elektronsko prek sistema eDavki. Čeprav obrazec ni doživel zakonskih sprememb v primerjavi z davčnim obračunom za prejšnje leto, je nekaj vsebinskih sprememb. Te pa vplivajo na obračun davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2019. Obračun je po korakih izpolnjen na konkretnem primeru družbe.

Na kaj morajo paziti nepridobitne organizacije pri obračunu DDPO

Nepridobitne organizacije v davčno osnovo vštevajo le pridobitne prihodke in njim pripadajoče odhodke. Slednje lahko upoštevajo v sorazmernem delu glede na pridobitne prihodke ali dejanske odhodke, ki so v povezavi s pridobitnimi prihodki. Po tem, ko ugotovijo davčno osnovo, pa izračun do osnove za davek pripravijo po enakih pravilih kot vse druge organizacije.

Delovnopravne novosti v letu 2020

Konec leta 2019 sta bili objavljeni spremembi Zakona o urejanju trga dela in Zakona o delovnih razmerjih. Obe prinašata spremembe, ki vplivajo na pravice in položaj delavcev in delodajalcev. Zlasti velja omeniti večje minimalno denarno nadomestilo, povečanje ur začasnega in občasnega dela upokojencev, zahtevano znanje slovenskega jezika za vpis v evidenco brezposelnih in ne nazadnje obračunavanje dodatkov pri minimalni plači po novem.

IKS 02/2020


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS