Kaj je treba vedeti o prekluzivnem roku za uveljavitev odbitka DDV

Za uveljavitev odbitka DDV mora davčni zavezanec izpolnjevati vsebinske in formalne pogoje. Obenem mora upoštevati prekluzivni rok, po poteku katerega pravice do odbitka ni več mogoče uveljaviti. Ta rok mora biti skladen z načeli nevtralnosti, enakovrednosti in učinkovitosti, ki pa v Sloveniji niso vedno izpolnjena. Domača in tuja sodna praksa o prekluzivnem roku razkriva okoliščine, na podlagi katerih lahko davčni zavezanci ugotovijo, ali jim je pravica do odbitka DDV neupravičeno vzeta.

Kako po novem obravnavati prave tristranske posle

Davčnemu zavezancu, ki v pravem tristranskem poslu nastopa kot drugi udeleženec, zakonodaja omogoča poenostavitve. V namembni državi članici se mu namreč ni treba identificirati za DDV, saj obveznost za obračun DDV prevali na prejemnika blaga, ki nastopa kot tretji udeleženec v tristranskem poslu. Sodišče EU je na tem področju pred kratkim odločalo v dveh sodbah. Tam je natančneje pojasnilo, kateri pogoji morajo biti izpolnjeni za uporabo poenostavitev.

Pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom – 2. del

Pri določanju pravic in obveznosti delavcev, ki delajo krajši delovni čas, je pomemben razlog za opravljanje takega dela. Ta je lahko posledica osebne odločitve ali drugih okoliščin, kot so starševstvo, invalidnost, zdravstveni razlogi. Razlikovanje je pomembno, saj delavcem, ki delajo krajši delovni čas na podlagi drugih okoliščin, pripadajo pravice, kot bi delali polni delovni čas.

Davčna obravnava rezervacij

Organizacije oblikujejo rezervacije, kadar pričakujejo, da se bo poravnava preteklih obvezujočih dogodkov zgodila v obdobju, ki ni z gotovostjo določeno. Praviloma se odhodki oziroma spremembe v kapitalu ob oblikovanju rezervacij davčno priznajo v velikosti 50 %. Preostalih 50 % pa se prizna ob njihovi porabi ali odpravi. Rezervacije, oblikovane v skladu s SRS ali MSRP, ki v Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb niso izrecno naštete, so davčno priznane v celoti.

Avtoprevozniki in drugi sočasno zaposleni v EU

Nemalokrat se zgodi, da delavci opravljajo delo v več kot eni državi EU ali Efte. Če je to njihov običajen način dela, jih imenujemo tudi sočasno zaposleni. To velja tudi, če jih zaposluje le en delodajalec. Zanje veljajo posebne določbe koordinacijskih pravil za določanje države v EU oziroma Efti, pristojne za zavarovanje.

Informativni izračun in napoved za odmero dohodnine

Informativni izračun dohodnine Furs sestavi na podlagi prejetih podatkov izplačevalcev dohodkov, lastnih podatkov in podatkov davčnega zavezanca. Davčni zavezanci, ki informativnega izračuna ne prejmejo do 15. junija tekočega leta za preteklo leto, morajo sami vložiti napoved za odmero dohodnine. Furs v teh primerih dohodnino odmeri z odločbo, zoper katero je dopustna pritožba.

IKS 07/2018


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS