Varstvo osebnih podatkov v računovodstvu z vidika GDPR

V računovodstvu se obdeluje kar nekaj osebnih podatkov. Glavnina teh je zbrana zaradi pravilnega izpolnjevanja zakonskih zahtev, običajno pravilnega obračunavanja davkov in prispevkov. Zato se pri računovodjih upravičeno pojavljajo vprašanja, ali za njih zahteve, ki jih določa GDPR, sploh veljajo in ali morajo po 25. maju delati kaj drugače.

Plačevanje na negotovinskih plačilnih mestih Uprave RS za javna plačila

Od 1. marca 2018 Uprava RS za javna plačila zavezancem za plačila obveznih dajatev na svojih območnih in dislociranih enotah omogoča plačevanje obveznih dajatev s plačilnimi karticami Mastercard, Maestro, Visa in Karanta in mobilnimi denarnicami brez stroškov plačilnih storitev. Obvezne dajatve so vsi davčni prihodki in nedavčni prihodki, ki so z zakoni in drugimi predpisi predpisani kot splošno obvezni. Mednje spadajo denimo takse, pristojbine in denarne kazni.

MSRP 16 − Najemi

Nov standard korenito spreminja način računovodenja, kot smo ga bili vajeni doslej. Največ sprememb bodo deležni najemniki, za katere se ukinja razvrščanje najema med poslovne in finančne. V bilanci stanja bodo pripoznali pravico do uporabe sredstva in obveznosti za najeme, tudi če po njihovem preteku lastninska pravica ne bo prešla na najemnika. Standard obenem natančno določa tudi presoje, ki jih organizacija uporablja pri oceni, ali pogodba sploh vsebuje sestavino najema.

Računovodsko analiziranje pri uporabnikih v javnem sektorju

PSR 8 se nanaša na opredeljevanje računovodskega analiziranja ter ugotavljanje vsebine pojavov in vplivov na obračune in predračune, analiziranje odmikov računovodskih podatkov od sodil, izbiranje ter oblikovanje računovodskih kazalcev in računovodskih kazalnikov. Računovodsko analiziranje povečuje kakovost računovodskih informacij ter pojasnjuje stanje in dosežke pri delovanju ter predlaga izboljšave procesov in stanj. Namen analiziranja računovodskih podatkov je torej pripravljanje informacij za nadziranje in odločanje pristojnega organa, vodje uporabnikov in drugih, ki odločajo o delovanju uporabnikov.

IKS 07/2018


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS