Računovodski vidik delovanja javnih skladov

Kopica različnih pravnih podlag in zakonov, ki urejajo specifična področja posameznih javnih skladov, čeprav obstaja krovni zakon zanje, vnaša med pravne osebe javnega prava veliko nejasnosti. V praksi obstaja predvsem precejšnje nerazumevanje predpisov, povezanih z računovodsko obravnavo namenskega premoženja in s tem povezanega poslovnega izida. To je zlasti razvidno iz letnih poročil nekaterih javnih skladov, kjer so bile ugotovljene nepravilnosti pri evidentiranju v poslovnih knjigah.

Vesna Milanovič, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 31. 05. 2018


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS