Dohodki, oproščeni dohodnine

Dohodnina je davek od dohodkov fizičnih oseb. Z njo so obdavčeni vsi dohodki fizičnih oseb rezidentov in tudi nerezidentov, če ustvarijo dohodke v Sloveniji. Nekateri dohodki pa z dohodnino niso obdavčeni, ker so bodisi neobdavčljivi bodisi oproščeni.

Prodaja in nabava blaga prek spleta

Zavezanci blago pogosto kupujejo ali prodajajo prek spleta. Pri tem poslujejo z zavezanci iz Slovenije pa tudi iz drugih držav članic in tretjih držav. Pravila obdavčitve z DDV se v teh primerih razlikujejo. Dodatno negotovost, ali bo posel obdavčen pravilno, pa povzroča tudi izdajanje računov, ki za namene DDV niso popolni, včasih pa račun sploh ni izdan.

Popravek odbitka DDV pri zavezancu v prisilni poravnavi

Potrjena prisilna poravnava vpliva tako na obračunani DDV kot tudi na pravico do odbitka tega davka. Obveznost zmanjšanja prvotno odbitega DDV je vezana na zmanjšanje obveznosti kupca, ki je v prisilni poravnavi, do njegovega dobavitelja. Táko stališče je zavzel davčni organ in temu sta v številnih primerih pritrdili tudi upravno in vrhovno sodišče.

Oprostitev DDV za diplomate in druge mednarodne organizacije

Zakon o davku na dodano vrednost predstavnikom diplomatskih in konzularnih predstavništev ter zaposlenim v mednarodnih organizacijah in tistih, ki jih je ustanovila EU, omogoča uveljavitev oprostitve plačila davka. Upravičenci lahko tako pri nakupu blaga in storitev s predložitvijo izpolnjenih in potrjenih predpisanih obrazcev pri dobaviteljih uveljavljajo neposredno oprostitev davkov ali naknadno vračilo.

Pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom - 1. del

Obstaja več razlogov, zaradi katerih je pogodba lahko sklenjena za krajši delovni čas od polnega. To so na primer starševstvo, delna invalidska upokojitev, zdravstveni razlogi ali pa je takšna pogodbena volja strank. Pogodbe za krajši delovni čas se razlikujejo le v tem, ali gredo delavcem pravice in dolžnosti iz delovnega razmerja v sorazmerju s časom, za katerega so sklenili pogodbo, ali pa te veljajo v polnem obsegu, ker so tako imenovana varovana kategorija.

IKS 06/2018


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS