Pregled izbranih spodbud v zvezi z zaposlitvijo

Delodajalci imajo pri zaposlovanju določenih delavcev možnost uveljavljati spodbude v obliki delne ali celotne oprostitve prispevkov delodajalca. Pogoji se razlikujejo za različne vrste spodbud, te pa segajo od zaposlitve mladih oseb, mladih mater, starejših od 55 let ali invalidov do zaposlitve težje zaposljivih oseb.

Premoženjski davki fizičnih oseb

Fizične osebe so zavezanke ne samo za dohodnino, ampak tudi za nekatere druge dajatve, ki zadevajo njihovo premoženje. Mednje štejemo davek na dediščine in darila, davek od premoženja, nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč in pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest. Ne gre pa pozabiti še na davek na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč, davek na dobitke pri klasičnih igrah na srečo in davek na vodna plovila.

Posebnosti pri obdavčitvi kmečkih gospodinjstev

Dohodki iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti so obdavčeni kot pavšalno ocenjen dohodek, lahko pa kot dohodek iz dejavnosti pod predpisanimi pogoji. Kot slednji se obravnavajo dohodki dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, razen dohodka iz malega obsega prve stopnje predelave lastnih pridelkov, ki je lahko dohodek v zvezi z osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnostjo pod predpisanimi pogoji.

Kratkotrajno delo

Fizična oseba dela na črno, če opravlja delo brez pogodbene podlage ali če opravlja neprijavljeno dejavnost. Obstajajo pa tudi zakonite vrste dela, ki se lahko opravljajo brezplačno brez posebne pogodbene podlage, pa niso zaposlitev na črno. Mednje spada tudi kratkotrajno delo, ki ga pod predpisanimi pogoji lahko opravljajo ožji sorodniki.

Nadurno delo

Delo, ki ga mora delavec opraviti prek svojega polnega delovnega časa, je nadurno delo. Vendar ga delodajalec lahko določenim delavcem odredi izjemoma, kadar z nobenim drugim ukrepom ni mogoče doseči, da bi se delo opravilo v rednem delovnem času. Za opravljeno nadurno delo je zato delavec upravičen do večjega plačila kot za redno delo. Razlikovati ga je treba od presežka ur, prav tako pa ne sme trajati dlje časa.

Pomembnejše spremembe smernic OECD za določanje transfernih cen

Smernice OECD za določanje transfernih cen za mednarodna podjetja in davčne uprave so bile julija 2017 delno spremenjene in dopolnjene. Med drugim prinašajo podrobnejša navodila za uporabo neodvisnega tržnega načela v zvezi z določitvijo dejanske transakcije in tveganji. Dodane so tudi smernice glede transakcij z blagom med povezanimi osebami pri uporabi metode primerljivih prostih cen in smernice o storitvah v skupini z nizko dodano vrednostjo. Spremenjeno in dopolnjeno je bilo tudi poglavje o neopredmetenih sredstvih. Namen vseh teh sprememb je preprečiti erozijo davčne osnove in prenos dobička.

Ugovor in pritožba na letno odmero dohodnine

Dohodnino Furs letno odmeri z odločbo, ki se najprej vroči kot informativni izračun dohodnine. Če zavezanec nanj pravočasno ne vloži ugovora, postane odločba. Davčni zavezanci, ki informativnega izračuna ne prejmejo do 15. junija tekočega leta za preteklo leto, morajo sami vložiti napoved za odmero dohodnine. Furs v teh primerih dohodnino odmeri z odločbo, zoper njo pa je dopustna pritožba.

IKS 05/2018


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS