Vpliv računovodskih napak na popravek DDPO

Računovodske napake so opustitve postavk in napačne navedbe v računovodskih izkazih za pretekla obdobja. Zaradi popravka napak pri prihodkih in odhodkih se spremeni tudi poslovni izid. Če so ti prihodki obdavčljivi in odhodki davčno priznani, taka sprememba vpliva na davčno osnovo in davčno obveznost. Pri napaki v obračunu DDPO, ki je posledica napačne sestavitve davčnega obračuna, pa ni mogoče govoriti o računovodski napaki. Zavezanec namreč le ni pravilno izračunal davčne obveznosti.

Poročilo o pripravi na uvedbo evropskih računovodskih standardov za javni sektor

Svetovna finančna kriza je v okviru EU razkrila potrebo po krepitvi enotnih pravil in postopkov za učinkovito spodbujanje proračunske discipline in vzdržnosti javnih financ držav članic. Tako je nastal projekt EPSAS kot uvedba predpisanih mednarodnih računovodskih standardov za javni sektor v državah članicah. V ta namen so države članice, med njimi tudi Slovenija, na delovnih srečanjih usklajevale pristop k njegovi uresničitvi. Glavna naloga je najti zavezujoča pravila, ki bodo omogočila prehod na nov računovodski sistem.

Reprogramiranje posojil proračunskih uporabnikov

Spreminjanje pogojev najetih posojil pri kreditodajalcih, kot so odložitev plačila, obročno odplačevanje in spremenjena dinamika odplačevanja, s ciljem večje verjetnosti njihovega poplačila je znano kot reprogramiranje posojil. To pa proračunski uporabniki lahko dosežejo tudi brez denarnega toka. Pogoj za pripoznavanje prihodkov in odhodkov je namreč izpolnjen tudi, če so bile terjatve oziroma obveznosti, ki se nanašajo na prihodke oziroma odhodke, poravnane brez nastanka denarnega toka.

Računovodska obravnava ICO

Tehnološki razvoj na področju financiranja in pridobivanja finančnih sredstev napreduje z neznansko hitrostjo. Računovodska in tudi davčna obravnava poslovnih dogodkov temu le stežka sledita. Tak nov pristop pri zbiranju denarnih sredstev v zgodnjih fazah razvoja družbe je tudi izdaja žetonov ali skrajšano ICO. Družba najprej ustvari žetone in jih nato na trgu ponudi potencialnim investitorjem. A težava nastane pri knjiženju takih poslovnih dogodkov, saj je treba najprej opredeliti, kaj ICO sploh je.

IKS 04/2018


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS