DDV od prevoznih storitev

S prevoznimi storitvami se sreča skoraj vsak davčni zavezanec. Čeprav je govor o eni sami storitvi, obstaja v zvezi z njo v sistemu DDV vrsta pravil, ki vplivajo na davčno obravnavo. Dobro jih morata poznati tako izvajalec kot prejemnik prevozne storitve, sicer lahko pride do napačne in/ali dvojne obdavčitve.

Izvoz blaga in povezane storitve

Področje izvoza zavezancem narekuje, da dobro poznajo carinske predpise, kadar blago prijavijo za izvoz v tretje države. Običajno v ta namen pri pristojnih organih vložijo izvozno carinsko deklaracijo na obrazcu enotne upravne listine. Izvoznik za namene DDV potrebuje dokazilo o izstopu blaga iz EU, saj lahko potem uveljavlja oprostitev DDV na računu za dobavo blaga zunaj EU. Storitve, povezane z izvozom blaga, pa so oproščene DDV le, če se neposredno zaračunajo izvozniku.

Obravnava prometov pri prehodu med zavezancem, identificiranim za DDV, in malim zavezancem

Pri prehodu iz identificiranega v malega zavezanca in obratno morajo zavezanci pravilno obravnavati promete, posebno prejete in dane avanse. Pri tem je pomembno, ali se je obdavčljivi dogodek zgodil pred prehodom ali po njem oziroma ali je bil povezan s prometom, od katerega je bil DDV obračunan, ali prometom, od katerega zavezanec ni dolžan obračunati DDV.

Dodatno pokojninsko zavarovanje

Država z davčno olajšavo od vplačanih premij in ugodnejšo obdavčitvijo pokojninske rente spodbuja varčevanje v obliki dodatnega pokojninskega zavarovanja v okviru registriranih pokojninskih načrtov. Zavarovanje je prostovoljno, fizični osebi pa omogoča dodatno pokojnino poleg tiste iz obveznega pokojninskega zavarovanja. Vanj se lahko vključi kolektivno, če delodajalec to omogoča, ali pa individualno. Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence ureja poseben zakon in je obvezno.

Spremembe Zakona o inšpekciji dela in Zakona o urejanju trga dela

Oktobra 2017 so začele veljati spremembe Zakona o inšpekciji dela in Zakona o urejanju trga dela. Večja sprememba prvega je povečanje pristojnosti inšpektorjev za delo pri sankcioniranju zamud z izplačilom plač. Novosti drugega zakona pa sta med drugim postopno sankcioniranje brezposelnih oseb in obvezna prijava delavca v evidenco iskalcev zaposlitve.

Pogodba o zaposlitvi za določen čas

Delovno razmerje za določen čas je izjema od pravila, da mora delodajalec z delavcem praviloma skleniti delovno razmerje za nedoločen čas. Sklenitev take pogodbe je dopustna le v primerih, določenih z zakonom ali kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti. Kadar je pogodba o zaposlitvi sklenjena v nasprotju z zakonom ali kolektivno pogodbo ali če ostane delavec na delu tudi po poteku trajanja, se šteje, da je sklenil pogodbo za nedoločen čas.

IKS 04/2018


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS