Knjiženje zavrnjenih prejetih računov

Razlogov za zavrnitev računov je več. Najpogosteje organizacija prejme račun za naročeno blago ali storitve, a zaračunana količina ali vrednost ni ustrezna, lahko pa so napačni tudi drugi podatki na računu. Organizacija ima pravico in dolžnost, da zahteva pravilno listino, zato tak račun po navadi zavrne. A ker je poslovni dogodek nastal, zavrnitev računa ne pomeni, da ga organizacija tudi ne knjiži.

Obravnava knjigovodskih listin pri uporabnikih v javnem sektorju

Knjigovodske listine so papirni ali elektronski zapisi o poslovnih dogodkih, ki spreminjajo sredstva, obveznosti do njihovih virov, prihodke in odhodke, pa tudi o tistih, ki se izkazujejo v zunajbilančni evidenci. Uporabniki pri obravnavi listin upoštevajo zakonske določbe in pravila skrbnega računovodenja, zato morajo poslovne dogodke izkazovati verodostojno in pošteno.

Uporaba davčnih predpisov za računovodsko razvrščanje in pripoznavanje

Vse več je področij, kjer se računovodska in davčna obravnava poslovnega dogodka med seboj razlikujeta. V nekaterih primerih je to razumljivo in celo smiselno. Davčni predpis namreč ureja obdavčitev, računovodski izkazi pa so namenjeni bralcem. Ti tako dobijo informacije o finančnem položaju organizacije in njeni uspešnosti. A če davčna pravila niso skladna z računovodskimi standardi, jih ni mogoče uporabiti pri knjiženju.

Notranje kontrole pri opredmetenih osnovnih sredstvih

S pravilno vzpostavitvijo in delovanjem notranjih kontrol organizacija zagotavlja učinkovito poslovanje in zanesljivo poročanje. Računovodski izkazi tako vsebujejo manj napak in so manj izpostavljeni prevaram. Če so notranje kontrole ustrezno vzpostavljene, se na njihovo delovanje zanašajo tudi zunanji revizorji, ko dajejo mnenje na računovodske izkaze. Preverjanje delovanja je sicer bolj v domeni notranjih revizorjev.

IKS 07/ 2017


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS