Napotki za poročanje o dohodkih iz delovnega razmerja v obrazcih iREK

Spremembe pri poročanju so delno posledica sprememb zakonov, delno pa sprememb pravilnika o vsebini in načinu poročanja. Od 1. januarja 2014 morajo delodajalci o individualnih podatkih za vse prejemnike dohodkov iz delovnega razmerja, o katerih poročajo v obrazcih REK-1, Dursu poročati tudi v obrazcih iREK.

Obračunavanje DDV v dejavnostih na področju športa

Osebe, ki delujejo na področju športa, morajo poznati pravila obračunavanja DDV, čeprav gre za dejavnost, ki je v glavnem nepridobitna. Nepridobitnost in javni interes lahko ob izpolnjevanju še nekaterih drugih pogojev pomenita oprostitev plačila DDV, ni pa nujno. Zato morajo davčni zavezanci ugotoviti, ali so dolžni pridobiti identifikacijsko številko za DDV ter kdaj, kje in po kateri stopnji so dolžni obračunati DDV.

Transferne cene – ugotovitve v davčnem inšpekcijskem nadzoru

Mednarodne družbe in njihove naložbe so nujne za zaposlovanje in gospodarsko rast posamezne države, vendar se dobički ne smejo neupravičeno prenašati iz držav, v katerih so ustvarjeni, zato namenja Durs posebno pozornost problematiki transfernih cen.

Identifikacija za DDV pri zavezancih, ki opravljajo samo oproščeno dejavnost

Zavezanci osebe javnega prava, ki opravljajo dejavnost, oproščeno plačila DDV po 42. členu ZDDV-1, ne obračunavajo DDV in se niso dolžni identificirati za namene DDV. Zaradi preprečevanja izkrivljanja konkurence na trgu pa lahko oprostitev uveljavljajo tudi nekateri zavezanci, ki sicer niso osebe javnega prava, a opravljajo oproščeno dejavnost. Tako oprostitev obračunavanja DDV morajo posebej priglasiti Dursu, posledično pa se niso dolžni identificirati za namene DDV.

Nova uredba o okoljski dajatvi zaradi odlaganja odpadkov

Okoljsko dajatev zavezanci plačujejo za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih. Obračunavati in plačevati jo morajo za odpadke, ki so bili na odlagališče odloženi po 31. oktobru 2010. Februarja 2014 pa je začela veljati nova uredba o okoljski dajatvi, ki nekoliko spreminja način obračunavanja, predvsem zaradi odločbe Ustavnega sodišča o razveljavitvi dveh členov stare uredbe v zvezi s pripadnostjo dajatve občinam.

Zadrege zavezancev, ki jih bo odpravila nova konvencija s Kosovom

Država rezidente običajno obdavčuje na podlagi svetovnega dohodka, nerezidente pa, kadar imajo njihovi dohodki vir v državi. Zaradi tega pogosto prihaja do dvojne obdavčitve, ki jo deloma odpravlja nacionalna zakonodaja, pogosto pa jo odpravi šele konvencija o izogibanju dvojnemu obdavčevanju. Konvencija s Kosovom je sicer že sklenjena, a še ne velja niti se ne uporablja, čeprav je objavljena v uradnem listu. Davčno bo razbremenila fizične osebe, še posebej pa slovenske pravne osebe, ki zaposlujejo kosovske rezidente. Prav tako bo izplačilo dividend, obresti in premoženjskih pravic obremenjeno z manjšim davkom.

DDV pri zamenjavi in popravilu izdelkov v garancijskem roku

Če izdelek ne deluje brezhibno, lahko kupec v garancijskem roku zahteva njegovo brezplačno zamenjavo ali popravilo. Od zamenjave v garancijskem roku prodajalec ne obračuna DDV, saj zamenjava enega blaga z enakim drugim blagom ni zavezana obračunu DDV. Obveznost za obračun DDV nastane, kadar popravilo blaga opravi in zaračuna oseba, ki ni prodajalec oziroma nosilec garancije.

Odškodnine, povezane s prometom blaga

Oseba, ki povzroči škodo, je dolžna vzpostaviti stanje, kakršno je bilo, preden je škoda nastala. Kadar odgovorna oseba prejšnjega stanja ne more vzpostaviti in je kriva za nastanek škode, je dolžna plačati odškodnino. Odškodninska obveznost nastane s trenutkom nastanka škode. Povrnitev škode zajema povrnitev navadne/materialne škode in povrnitev izgubljenega dobička.

IKS 04/ 2014


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS