Posebnosti osebnega stečaja podjetnika

Osebni stečaj samostojnega podjetnika posameznika se razlikuje od stečaja pravne osebe. S končanim stečajnim postopkom neporavnane obveznosti podjetnika oziroma terjatve upnikov ne prenehajo avtomatično. Ker podjetnik za obveznosti jamči z vsem svojim poslovnim in osebnim premoženjem, lahko upniki poplačilo svojih neporavnanih terjatev terjajo v nedogled, tudi iz podjetnikovih prihodnjih dohodkov. Podjetnik se poplačila lahko reši le s sklepom sodišča o odpustu obveznosti. Posebnosti stečaja podjetnika vplivajo tudi na odpravo pripoznanja in davčno obravnavo terjatev upnikov.

Knjiženje projektov, financiranih iz proračunov RS in EU

Organizacije v poslovnih knjigah izkazujejo tudi proračunska sredstva, prejeta za pridobitev osnovnih sredstev ali za pokrivanje stroškov projektov. Pri tem pogosto nepravilno opredelijo obdobje pripoznanja prihodkov, povezanih s temi sredstvi. Pri knjiženju projektov morajo upoštevati strokovna pravila, zapisana v računovodskih predpisih.

Razvrščanje in prerazvrščanje finančnih naložb

Poleg merjenja in vrednotenja sta razvrščanje finančnih naložb in njihovo prerazvrščanje zaradi sprememb namena posedovanja med najzahtevnejšimi računovodskimi opravili. Vplivata namreč ne le na izkazan poslovni izid družbe, temveč tudi na različno obdavčitev.

Novosti pri konsolidiranju

Odbor za mednarodne standarde računovodskega poročanja je sprejel pet novih MSRP. V Sloveniji jih podjetja uporabljajo od januarja 2014 naprej, obravnavajo pa konsolidirane računovodske izkaze, skupne aranžmaje, razkritja deležev drugih podjetij, ločene računovodske izkaze in finančne naložbe v pridružena podjetja.

Zakaj in kako podjetja uravnavajo dobiček

Uravnavanje dobička je običajna praksa v vseh poslovnih okoljih in v vseh organizacijskih oblikah. Čeprav gre za dopusten, legalen in zakonit način vplivanja na poslovni izid, je takšno ravnanje lahko v nekaterih primerih sporno. Sprejemljivo in za podjetje koristno je spreminjanje odločitev o načinu spremljanja poslovanja, če lahko s tem doseže bolj predvidljiv in stabilen poslovni izid. Sporno in za poslovno okolje nesprejemljivo pa je načrtno prirejanje informacij, pri katerem podjetje z usmerjenim izbiranjem računovodskih rešitev prikriva značilnosti poslovanja oziroma vpliva na pogodbena razmerja, ki so utemeljena na računovodskih podatkih.

Novosti pri letnem poročanju političnih strank

Politične stranke bodo morale letno poročilo letos oddati do 31. marca, čeprav so ga prejšnja leta po Zakonu o računovodstvu oddajale do 28. februarja. Spremembe Zakona o političnih strankah so prinesle tudi precej sprememb pri vsebini letnega poročila, računovodski izkazi političnih strank pa ostajajo enaki.

IKS 04/ 2014


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS