Oblike dela upokojencev

Upokojencem, ki bodo po 1. januarju 2014 še naprej opravljali dejavnost ali jo bodo začeli opravljati na novo, bo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije prenehal nakazovati pokojnino. Če jo bodo želeli obdržati v celoti, se bodo morali odločiti za drugo obliko dela, ki ne vpliva na izplačilo pokojnine: delo po podjemni pogodbi, po avtorski pogodbi, po pogodbi o poslovodenju, po pogodbi o začasnem in občasnem delu ali osebno dopolnilno delo. Dejavnost bodo lahko opravljali prek družbe, vendar le, če ne bodo hkrati njeni lastniki in poslovodje, vpisani v register.

Povečan obseg poročanja Dursu

V novem letu bomo morali poročati o dohodkih iz delovnega razmerja, od katerih ne obračunavamo niti dohodnine niti prispevkov za socialno varnost. Durs bomo mesečno obveščali o izplačanih povračilih stroškov, odpravninah, jubilejnih nagradah, solidarnostnih pomočeh in premijah za dodatno pokojninsko zavarovanje. Poleg tega bomo sporočali podatke o nepremičninah v najemu ter podrobnosti o vzdrževanih družinskih članih, olajšavah in vrstah bonitet.

Roki za oddajo davčnih napovedi in obračunov davka

Davčni zavezanci lahko davčno obveznost izpolnijo s samoobdavčitvijo, prek davčnega odtegljaja ali prek davčne odmere, torej z davčnim obračunom, obračunom davčnega odtegljaja ali davčno napovedjo. Neoddaja ali prepozna oddaja napovedi in obračunov je davčni prekršek, sankcija pa je predvidena tudi za oddajo napovedi in obračunov z napačnimi ali pomanjkljivimi podatki. Davčni predpisi v določenih primerih in pod posebnimi pogoji zavezancem omogočajo nekaznovano izpolniti davčno obveznost tudi z zakasnitvijo. Samoprijava je bila uvedena prav zato, da bi spodbudili zavezance, da naknadno ugotovljene nepravilnosti v napovedih in obračunih čim prej sporočijo davčnemu organu in se hkrati razbremenijo prekrška.

Solidarna odgovornost za plačilo DDV

Institut solidarne odgovornosti za plačilo DDV kot eden izmed ukrepov v boju proti goljufijam je bil uveden v slovenski pravni red s sprejetjem novele Zakona o davku na dodano vrednost, ki je začela veljati 1. januarja 2010. Glede na to, da je zakonska opredelitev instituta solidarne odgovornosti precej splošna in da v pravilniku ni nobenih izvedbenih določil, je pri njegovem izvajanju kar nekaj dilem in težav; verjetno bo tudi nastajajoča sodna praksa pripomogla k večji jasnosti tega instituta in s tem k večji pravni gotovosti na tem področju.

DDV v kmetijstvu

Na področju kmetijske dejavnosti je v Sloveniji za DDV identificiranih razmeroma malo davčnih zavezancev, predpisi o DDV pa prinašajo pravice in obveznosti tudi za kmete, ki za ta davek niso identificirani. Vedeti morajo, kdaj so dolžni pridobiti ID-številko za DDV, kako ravnati, ko jo imajo, kdaj je niso dolžni pridobiti in katere druge obveznosti in ugodnosti jim predpisi o DDV nalagajo oziroma omogočajo.

Davčni vidik zamenjave zemljišča

Pri načrtovani graditvi ali obnovi šol, vrtcev, industrijske cone, prometnic, vodotokov, drugega in tudi pri popravkih oblike parcel se pogosto pojavi potreba po zamenjavi enega zemljišča za drugo. Pri tem nastaneta dva prenosa lastninske pravice in vsak pogodbenik ima obveznosti (plačilo dajatev) in pravice, ki nastanejo iz prodajne pogodbe za prodajalca. Dajatve se plačajo tudi v primeru, da je vrednost obeh zemljišč, ki se zamenjujeta, enaka.

Stroški decembrskih praznovanj in obdaritev

Stroški, povezani z okrasitvijo, pogostitvami in darili v času pred in med božično-novoletnimi prazniki, so za davčnega zavezanca lahko večji ali manjši. Večji so, če si od njih ne sme odbiti DDV, če ne zmanjšujejo osnove za obračun davka od dohodkov pravnih oseb in če so zavezani obračunu dohodnine.

Spremembe konvencije o izogibanju dvojnemu obdavčevanju, sklenjene s Švico

Tudi določbe konvencij o izogibanju dvojnemu obdavčevanju se postarajo. Treba jih je uskladiti s spremembami nacionalnih davčnih zakonodaj obeh držav pogodbenic, včasih pa tudi s pravili obdavčevanja, ki veljajo za države članice EU. Države včasih podpišejo novo konvencijo, lahko pa sprejmejo dodatni protokol, ki obstoječo samo spreminja. To se je zgodilo pri konvenciji, sklenjeni s Švico.

IKS 12/ 2013


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS