Tema:

LETNO POROČANJE UPORABNIKOV EKN

Poročanje ob zaključku poslovnega leta

Uporabniki EKN morajo poslovno leto 2013 zaključiti po stanju 31. decembra ter o njem pravilno in pravočasno poročati institucijam, določenim z zakoni in drugimi predpisi. Z namenom priprave podatkov in informacij za letno poročilo morajo pred sestavitvijo računovodskih izkazov pregledati računovodske postavke, jih uskladiti z dejanskim stanjem na osnovi popisa, dokončno obračunati odbitni delež pri DDV, obračunati davek od dohodkov pravnih oseb, narediti druge obračune (proizvodnje, amortizacije) in še kaj.

Vodila za sestavo letnega poročila uporabnikov EKN

Do konca februarja 2014 morajo uporabniki EKN pripraviti in oddati letno poročilo, ki obsega računovodsko in poslovno poročilo. V računovodskem poročilu morajo podati računovodske izkaze in pojasnila k njim. V izkazih predstavijo predpisane obrazce z vrednostmi posameznih računovodskih postavk, v pojasnilih pa računovodske postavke opisno, tabelarično in še kako drugače razložijo.

Bilanca stanja uporabnikov EKN

V sestavku so praktični napotki za izpolnitev postavk bilance stanja določenih in drugih uporabnikov EKN. Pri vsebini posameznih bilančnih postavk so med določenimi in drugimi uporabniki razlike, obrazec za leto 2013 pa je enak lanskemu.

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

Določeni uporabniki ugotavljajo in razčlenjujejo prihodke in odhodke po načelu poslovnega dogodka in po načelu denarnega toka. Sestaviti morajo dva izkaza prihodkov in odhodkov, ki vsak na svoj način izkazujeta te računovodske postavke. Zato je pomembno, da njihovo nastajanje in vrednotenje pravilno opredelijo že v poslovnih knjigah.

Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov

Drugi uporabniki pri pripravi izkazov prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov izhajajo iz podatkov v poslovnih knjigah, v katerih evidentirajo poslovne dogodke po načelu denarnega toka. Pri tem je posebej pomembno, da pravilno opredelijo njihove posamezne vrste v skladu s predpisanim EKN in sprejetimi pojasnili.

IKS 12/ 2013


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS